Wstęp (wprowadzenie):

Arty­ści czę­sto wyko­rzy­stu­ją w swo­ich dzie­łach motyw podróż­ni­ka – homo via­tor. Topos ten umoż­li­wia uka­za­nie prze­mian i prze­żyć wewnętrz­nych czło­wie­ka, któ­ry zmie­nia się pod wpły­wem doświad­czeń, a tak­że przed­sta­wia ludz­kie życie jako wędrów­kę: dro­gę, któ­rą każ­dy z nas musi samo­dziel­nie pokonać.

Rozwinięcie („Odyseja”):

Przy­kła­dem reali­za­cji topo­su podró­ży może być epo­pe­ja Home­ra pt. „Ody­se­ja”, w któ­rej tytu­ło­wy boha­ter nie może powró­cić do domu przez 20 lat (10 lat woj­ny tro­jań­skiej –  po stro­nie Hel­le­nów oraz 10 lat tułacz­ki, by dotrzeć do Ita­ki). Wypra­wa ta była peł­na przy­gód, pod­czas któ­rych Odys tra­cił człon­ków zało­gi, ale mógł też wyka­zać się spry­tem (nie­ko­niecz­nie inte­li­gen­cją, o czym świad­czy fakt, że po ośle­pie­niu cyklo­pa podał mu swo­je praw­dzi­we imię i przez to Posej­don, ojciec Kiklo­pa, zemścił się i prze­szko­dził Ody­se­uszo­wi w powro­cie do domu). W trak­cie swo­jej tułacz­ki Odys musiał wie­lo­krot­nie wyka­zy­wać się odwa­gą i spry­tem, a także...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Ody­sei” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Ludz­kie życie jako wędrów­ka” na pod­sta­wie „Ody­sei” Homera.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Odyseja”

    2,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: