Zapra­szam na spo­tka­nie z Kata­rzy­ną Kuce­wicz – psy­cho­loż­ką, psy­cho­te­ra­peut­ką i autor­ką ksią­żek m.in. o Mar­ce­lin­ce, któ­ra jest bar­dzo wraż­li­wą dziew­czyn­ką.
W pierw­szej czę­ści “Mar­ce­lin­ka. Opo­wieść dla bar­dzo wraż­li­wych dzie­ci i ich rodzi­ców” boha­ter­ka roz­po­czy­na szko­łę, co jest dla niej i jej mamy wej­ściem w nową rze­czy­wi­stość, jed­no­cze­śnie fascy­nu­ją­cą i prze­ra­ża­ją­cą, w dru­giej- “Mar­ce­lin­ka i świą­tecz­ny koło­wro­tek” – przy oka­zji przy­go­to­wań do Świąt Boże­go Naro­dze­nia zasta­no­wi­my się, co jest dla wyso­ko wraż­li­wych dzie­ci fraj­dą, a co źró­dłem stre­su, któ­ry im – w dobrej wie­rze – fundujemy.
W książ­ce nie ma okre­śleń dia­gno­stycz­nych, Mar­ce­lin­ka jest nazy­wa­na dziec­kiem wyso­ko wraż­li­wym, ale prze­ja­wia cechy neuroatypowości.
Kon­to autor­ki: @psycholog_na_insta
Zapra­szam: FB YT @babaodpolskiego
- ponie­dzia­łek
- 20 listo­pa­da
- godz. 18:00
- spo­tka­nie zosta­nie zapisane
Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne w ramach mojej współ­pra­cy recen­zenc­kiej z wydaw­nic­twem Frajda.