Tag: podstawowa

Matura ustna 2023 – zagadnienia z „Odprawy posłów greckich” z omówieniem

Omó­wie­nie pytań z puli jaw­nej na matu­rze 2023.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z „Antygony” z omówieniem

Omó­wie­nie pytań z puli jaw­nej na matu­rze 2023.

Ćwiczenia z maturalnej rozprawki problemowej

Jak nauczyć się pisać roz­praw­kę matu­ral­ną? Czy ist­nie­je spo­sób na to, aby zdo­być mak­sy­mal­ną licz­bę punk­tów na egza­mi­nie? Odpo­wiedź brzmi: TAK! Wystar­czy ćwi­czyć! Sła­be oce­ny z roz­pra­wek zazwy­czaj nie wyni­ka­ją z tego, że oso­by uczniowskie...