Anty­go­na” Sofo­kle­sa jest zde­cy­do­wa­nie naj­waż­niej­szą grec­ką tra­ge­dią. Czy war­to ją znać? Zde­cy­do­wa­nie! Zawar­te w niej kon­flik­ty tra­gicz­ne są nie tyl­ko ponad­cza­so­we, lecz tak­że po pro­stu przy­dat­ne przy pisa­niu wypra­co­wań. Ponad­to war­to opa­no­wać kil­ka fak­tów na temat tego utwo­ru, aby móc zabły­snąć na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go. Jakie pyta­nia jaw­ne „Anty­go­nę” obo­wią­zu­ją w 2024 i 2025 r.? Poni­żej peł­na lista oraz dostęp do pytań archiwalnych.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Antygona”

  4,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Antygona”

  4,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne