W puli 280 pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 r. poja­wia­ją się aż trzy zagad­nie­nia zwią­za­ne z “Anty­go­ną” Sofo­kle­sa. Czy wiesz, jak omó­wić motyw cier­pie­nia po stra­cie bli­skich w odnie­sie­niu do tej antycz­nej tra­ge­dii? Aby uła­twić Ci przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu, opra­co­wa­łam to pyta­nie. Pamię­taj, że to tyl­ko pro­po­zy­cja odpo­wie­dzi – możesz odwo­łać się do zupeł­nie inne­go kontekstu!

Motyw cierpienia po stracie bliskich – przykładowa odpowiedź na maturze ustnej 2023

Wstęp (wprowadzenie):

Cier­pie­nie po stra­cie bli­skich to temat uni­wer­sal­ny, ponie­waż śmierć jest nie­od­łącz­ną czę­ścią ludz­kiej egzy­sten­cji. Anna Jan­tar śpie­wa­ła, że „nic nie może prze­cież wiecz­nie trwać – co zesłał los, trze­ba będzie stra­cić”. Naj­trud­niej­szą kwe­stią zwią­za­ną z cier­pie­niem jest jed­nak nie tyle akcep­ta­cja losu, ile poczu­cie samot­no­ści – czło­wiek, któ­ry utra­cił bli­skich, musi sam radzić sobie z emo­cja­mi. W przy­pad­ku boha­te­rów „Anty­go­ny” zmie­rze­nie się z taką sytu­acją było nie do znie­sie­nia. Jedy­nym wyj­ściem, jakie dostrze­ga­li, wobec odej­ścia uko­cha­nych, była wła­sna śmierć.

Rozwinięcie (kontekst):

Wspo­mnie­nie o Anty­go­nie poja­wi­ło się w micie o rodzie Lab­da­ki­dów spi­sa­nym w „Mito­lo­gii” Jana Paran­dow­skie­go. Nad jej rodzi­ną, za spra­wą dziad­ka Lajo­sa, wisia­ło Fatum...

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Antygona”

    5,49 VAT
    Dodaj do koszyka

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Anty­go­ny” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Motyw cier­pie­nia po stra­cie bli­skich” na pod­sta­wie „Anty­go­ny” Sofoklesa.