Wstęp (wprowadzenie):

Życie sta­wia przed ludź­mi róż­ne wyzwa­nia. Czę­sto speł­nia­nie marzeń wyma­ga gigan­tycz­nej deter­mi­na­cji – aby osią­gnąć cel, nale­ży bowiem wyka­zać się har­tem ducha oraz nie­złom­no­ścią. Kro­cze­nie wła­sny­mi ścież­ka­mi, gdy los rzu­ca kło­dy pod nogi, nie jest łatwe. Dro­ga ta jest męczą­ca i zmu­sza do podej­mo­wa­nia nie­rzad­ko dra­ma­tycz­nych decy­zji. Tra­gizm ludz­kie­go losu pole­ga jed­nak na tym, że nie­za­leż­nie od dzia­łań czło­wie­ka, i tak jego życiem rzą­dzi Fatum.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Anty­go­ny” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Jak lite­ra­tu­ra antycz­na przed­sta­wia tra­gizm ludz­kie­go losu?” na pod­sta­wie „Anty­go­ny” Sofoklesa.

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Antygona”

    4,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: