Wprowadzenie:

Asce­za to wyzby­cie się dóbr mate­rial­nych i powie­rze­nie życia Bogu. W chrze­ści­jań­stwie asce­za łączy się z taki­mi cno­ta­mi jak czy­stość (porzą­dek moral­ny w miło­ści), ubó­stwo (prze­ci­wień­stwo mate­ria­li­zmu) oraz posłu­szeń­stwo. Asce­za poja­wia się tak­że w innych reli­giach – m.in. w bud­dy­zmie moż­na spo­tkać mil­czą­cych mni­chów, któ­rzy poświę­ca­ją swo­je życie kon­tem­pla­cji. Nie­któ­rzy świę­ci, jak np. św. Alek­sy, żyli w odosob­nie­niu i umar­twia­li swo­je cia­ło. Uzna­wa­li je za chwi­lo­wą powło­kę i pie­lę­gno­wa­li tyl­ko rela­cję ze Stwór­cą. Inni nato­miast pro­wa­dzi­li asce­tycz­ny tryb życia (zre­zy­gno­wa­li z dóbr mate­rial­nych), ale jed­no­cze­śnie spę­dza­li życie z ludź­mi i poma­ga­li im — jak św. Fran­ci­szek. Asce­za w lite­ra­tu­rze śre­dnio­wiecz­nej zosta­ła uka­za­na jako for­ma modli­twy i inwe­sty­cja w życie poza­gro­bo­we. Asce­ci zosta­li ogło­sze­ni boha­te­ra­mi i świę­ty­mi, ponie­waż potra­fi­li zwal­czyć swo­je sła­bo­ści i osią­gnę­li ide­ał wewnętrz­ne­go piękna.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Legen­dy o świę­tym Alek­sym” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Asce­za jako war­tość” na pod­sta­wie „Legen­dy o świę­tym Aleksym”.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Legenda o świętym Aleksym”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Ten temat obowiązuje również na maturze ustnej w 2025!

 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Legenda o świętym Aleksym”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: