Wstęp (wprowadzenie):

Moral­no­ścią nazy­wa się zasa­dy, któ­re okre­śla­ją, jakie postę­po­wa­nie jest dobre, a jakie złe. Grec­ka mito­lo­gia pró­bo­wa­ła udzie­lić odpo­wie­dzi na pyta­nia o pod­sta­wo­we zasa­dy ety­ki. Jed­nym z naj­czę­ściej powta­rza­ją­cych się kon­flik­tów racji moral­nych była zależ­ność mię­dzy pra­wem boskim i pra­wem ludzkim.

Rozwinięcie („Antygona”):

Pro­blem ten poja­wił się w „Anty­go­nie” Sofo­kle­sa. Cór­ka Edy­pa dosko­na­le wie­dzia­ła, że żad­ne pra­wa wpro­wa­dzo­ne przez czło­wie­ka nie mogą godzić w pra­wa boskie; mia­ła za nic zakaz Kre­ona, któ­ry sprze­ci­wiał się pocho­wa­niu Poli­nej­ke­sa (bra­ta Anty­go­ny), ponie­waż uzna­wa­ła wyż­szość pra­wa boskie­go nad ludz­kim. Uwa­ża­ła, że...

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Antygona”

    5,49 VAT
    Dodaj do koszyka

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Anty­go­ny” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Kon­flikt racji moral­nych” na pod­sta­wie „Anty­go­ny” Sofoklesa.