Wstęp (wprowadzenie):

Życie sta­wia przed ludź­mi róż­ne wyzwa­nia. Czę­sto speł­nia­nie marzeń wyma­ga gigan­tycz­nej deter­mi­na­cji – aby osią­gnąć cel, nale­ży bowiem wyka­zać się har­tem ducha oraz nie­złom­no­ścią. Kro­cze­nie wła­sny­mi ścież­ka­mi, gdy los rzu­ca kło­dy pod nogi, nie jest łatwe. Dro­ga ta jest męczą­ca i zmu­sza do podej­mo­wa­nia nie­rzad­ko dra­ma­tycz­nych decy­zji. Tra­gizm ludz­kie­go losu pole­ga jed­nak na tym, że nie­za­leż­nie od dzia­łań czło­wie­ka, i tak jego życiem rzą­dzi Fatum.

Rozwinięcie („Antygona”):

Nie­za­leż­nie od dzia­łań Anty­go­ny i Kre­ona, byli oni posta­cia­mi tra­gicz­ny­mi – ich los był zde­ter­mi­no­wa­ny przez siły wyż­sze. Zarów­no tytu­ło­wa boha­ter­ka, jak i wład­ca Teb, kie­ro­wa­li się (w swo­im mnie­ma­niu) szla­chet­ny­mi pobud­ka­mi. Kre­on chciał uka­rać zdraj­cę ojczy­zny i wydał zakaz grze­ba­nia cia­ła Poli­nej­ke­sa oraz pła­ka­nia nad jego losem, nato­miast Anty­go­na była goto­wa sprze­ci­wić się naka­zo­wi, aby tyl­ko zapew­nić swo­je­mu bra­tu boski osąd w zaświa­tach. Oby­dwie posta­ci kie­ro­wa­ły się swo­imi racja­mi moral­ny­mi, co dopro­wa­dzi­ło je do zgu­by. Cho­ciaż Sofo­kles uka­zał Anty­go­nę jako postać szla­chet­ną, postę­pu­ją­cą zgod­nie z boski­mi naka­za­mi, musiała...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Anty­go­ny” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Czło­wiek wobec prze­zna­cze­nia” na pod­sta­wie „Anty­go­ny” Sofoklesa.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Antygona”

    4,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: