Jak nauczyć się pisać rozprawkę maturalną? Czy istnieje sposób na to, aby zdobyć maksymalną liczbę punktów na egzaminie? Odpowiedź brzmi: TAK! Wystarczy ćwiczyć!

Sła­be oce­ny z roz­pra­wek zazwy­czaj nie wyni­ka­ją z tego, że oso­by uczniow­skie nie mają nic do powie­dze­nia – pro­ble­mem jest zwy­kle brak zna­jo­mo­ści sche­ma­tu pisa­nia wypra­co­wań. Jeże­li w pra­cy nie ma trój­dziel­nej kom­po­zy­cji, to łatwo zapo­mnieć o tezie; bez tezy poja­wia­ją się pro­ble­my z przy­wo­ła­niem argu­men­tów, a bez argu­men­tów pra­ca jest oce­nia­na bar­dzo słabo.

Jak napisać rozprawkę maturalną? Ćwiczenia, które pomogą ci nauczyć się tego raz na zawsze!

Aby uła­twić wam naukę, posta­no­wi­łam przy­go­to­wać zestaw ćwi­czeń inte­rak­tyw­nych przy­go­to­wu­ją­cych do pisa­nia roz­praw­ki. Zada­nia może­cie roz­wią­zy­wać w dowol­nym momen­cie – zarów­no w domu przed kom­pu­te­rem, jak i na tele­fo­nie w dro­dze do szkoły.

ZESTAWU ĆWICZEŃ DOWIECIE SIĘ:
  • Czym jest argu­ment i jak powi­nien być sformułowany
  • Czym się róż­ni argu­ment od przykładu
  • Jaki jest sche­mat roz­praw­ki problemowej
  • Co powi­nien zawie­rać każ­dy aka­pit w wypracowaniu
  • Jak pisać dobre wstę­py i zakończenia

Cza­sa­mi zwy­kła infor­ma­cja zapi­sa­na w pod­ręcz­ni­ku wyda­je się nud­na, dla­te­go ćwi­cze­nia mają for­mę inte­rak­tyw­nych zadań – dosta­je­cie ode mnie piguł­kę wie­dzy, a następ­nie może­cie spró­bo­wać swo­ich sił na kon­kret­nych przykładach.

To jak? Podej­miesz wyzwa­nie? Dostęp do ćwi­czeń kupisz w moim sklepie.