Matura z języka polskiego w 2022 r. to ostatni egzamin w starej formule. Dla jednych to ulga (ta matura będzie prostsza niż kolejne), dla innych natomiast – powód do stresu.

Aby nie­co uła­twić przy­go­to­wa­nie do majo­wych egza­mi­nów, stwo­rzy­łam pakiet 6 plansz zawie­ra­ją­cych naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o matu­rze z pol­skie­go. Dzię­ki nim dowie­cie się, jakie infor­ma­cje nale­ży opa­no­wać i jak przy­go­to­wać się do matu­ry z pol­skie­go i roz­praw­ki problemowej.

Co trzeba wiedzieć o maturze z polskiego 2022 r. i dlaczego moje plansze to dobre źródło wiedzy?

Oczy­wi­ście nie powiem wam, jakie będą tema­ty na matu­rze z pol­skie­go w 2022 r. i co znaj­dzie się w arku­szu – sama tego nie wiem! Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie pozwa­la mi jed­nak z łatwo­ścią okre­ślić, jakie umie­jęt­no­ści są najważniejsze.

A najważniejsza jest, jak nietrudno się domyślić, rozprawka maturalna, za którą możecie uzyskać aż 50 na 70 punktów!

Klu­czem do suk­ce­su jest umie­jęt­ność spraw­ne­go pisa­nia wypra­co­wań i... posia­da­nie odpo­wied­nich infor­ma­cji. Na plan­szach znaj­dzie­cie odpo­wie­dzi na nastę­pu­ją­ce pytania:

  • Któ­ra lek­tu­ra poja­wia się naj­czę­ściej na maturze?
  • Jakie moty­wy poja­wia­ły się na poprzed­nich egza­mi­nach maturalnych?
  • Gdzie szu­kać dodat­ko­wych arku­szy maturalnych?
  • Skąd wziąć tema­ty rozprawek?

Plan­sze zosta­ły stwo­rzo­ne z myślą o oso­bach przy­stę­pu­ją­cych do matu­ry oraz o nauczy­cie­lach, któ­rzy chcą jesz­cze lepiej przy­go­to­wać swo­ich pod­opiecz­nych do egza­mi­nu. Atrak­cyj­ne wizu­al­nie plan­sze dosko­na­le prze­ka­zu­ją infor­ma­cję (znacz­nie lepiej niż zwy­kła infor­ma­cja prze­ka­za­na ust­nie pod­czas zebra­nia z rodzicami).

Zachę­cam do zaku­pu pro­duk­tu! Znaj­dzie­cie go w moim sklepie!