Dziś 77 rocz­ni­ca śmier­ci Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go. Z tej oka­zji @wielkiehistorie stwo­rzy­ły kon­kurs foto­gra­ficz­ny @Baczyński-bez-filtra prze­zna­czo­ny dla osób uczniow­skich ze szkół pod­sta­wo­wych i ponadpodstawowych.
— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Baczyń­ski bez fil­tra: https://​baczyn​ski​bez​fil​tra​.pl/

Fun­da­cja na rzecz Wiel­kich Histo­rii!
http://​wiel​kie​hi​sto​rie​.pl/
— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Mam oka­zję pomóc w pro­mo­cji kon­kur­su, będzie też szan­sa na to, bym mogła opo­wie­dzieć o ucze­niu o lite­ra­tu­rze w XXI wieku.

W kon­kur­sie war­to wziąć udział, bo:
a) będą real­ne nagro­dy, a nie smy­cze i kubki:

I miej­sce – pro­fe­sjo­nal­na lustrzan­ka i voucher na kurs foto­gra­fii profesjonalnej,

II miej­sce – dron (do war­to­ści ok. 2000 zł),

III miej­sce – bon na książ­ki w wyso­ko­ści 500 zł.

Wyróż­nie­nie – do 2 osób w każ­dej kate­go­rii – bon na książ­ki w wyso­ko­ści 100 zł.

b) trze­ba zro­bić zdję­cie, któ­re jest inter­pre­ta­cją wybra­ne­go wier­sza Baczyń­skie­go (nawet teraz, gdy to czy­tasz, to pew­nie masz tele­fon z apa­ra­tem w dłoni);

c) moż­na podej­rzeć pra­ce kon­ku­ren­cji (na Insta­gra­mie moż­na je ozna­czać tagiem #baczyn­ski­bez­fil­tra);

d) swo­im udzia­łem w kon­kur­sie możesz tyl­ko zyskać: poczy­tasz wier­sze i skło­nisz do tego innych.

Niech Baczyń­ski wyj­dzie na uli­ce i sta­nie się obec­ny, ludz­ki, mło­dy, nasz. Odbierz­cie poetę szkol­nym inter­pre­ta­cjom i ożyw­cie go.

FILMhttps://​fb​.watch/​7​a​q​1​G​X​0​n​FJ/