Zapra­sza­my na pierw­szy pol­ski kon­went miło­śni­ków roman­ty­zmu! W pro­gra­mie spo­tka­nia autor­skie, wykła­dy, pre­lek­cje, kon­kurs cosplay i wie­le innych atrak­cji.
Marzysz o pozna­niu podob­nych sobie zapa­leń­ców? Chcesz pody­sku­to­wać z kimś o wyż­szo­ści Sło­wac­kie­go nad Mic­kie­wi­czem, a Cho­pi­na nad Lisz­tem? Lubisz prze­bie­rać się za posta­cie lite­rac­kie lub histo­rycz­ne? A może chcesz poznać oso­bi­ście twór­ców bądź oso­by zna­ne do tej pory tyl­ko z inter­ne­tu? Jeże­li choć na jed­no z tych pytań odpowiedział*byś “TAK!”, to Roman­ty­kon jest impre­zą dla Cie­bie.
Szcze­gó­ły pro­gra­mu – wkrótce! WYDARZENIE NA FB: https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​1​2​3​4​2​2​5​4​8​0​3​3​4​868