Uszy von Thu­na to narzę­dzie, któ­re pozwa­la zro­zu­mieć, w jaki spo­sób inni odczy­tu­ją nasze komu­ni­ka­ty. Teo­ria stwo­rzo­na przez Fried­man­na Schul­za von Thu­na prze­wi­du­je, że każ­dą wia­do­mość może­my ode­brać na 4 róż­ne spo­so­by w zależ­no­ści od tego, któ­re ucho u nas dominuje:


ucho rze­czo­we – odpo­wia­da­ją­ce za płasz­czy­znę fak­tów
ucho wza­jem­nej rela­cji – zawie­ra­ją­ce infor­ma­cję na temat rela­cji mię­dzy nadaw­cą a odbior­cą komu­ni­ka­tu
ucho ujaw­nia­nia sie­bie – kła­dą­ce nacisk na moty­wa­cję nadaw­cy komu­ni­ka­tu
ucho ape­lu – zawie­ra­ją­ce infor­ma­cję o spo­dzie­wa­nych efek­tach komunikatu

Cze­mu słu­ży teo­ria uszu von Thuna?

Model komu­ni­ka­cji pozwa­la przyj­rzeć się, w jaki spo­sób odbior­cy mogą zro­zu­mieć wysła­ny przez nas komu­ni­kat. Aby poka­zać sens tej teo­rii, autor stwo­rzył przy­kład sytu­acji komu­ni­ka­cyj­nej, w któ­rej pasa­żer mówi kie­row­cy auto­bu­su: „Jest zie­lo­ne [świa­tło]”.

W zależ­no­ści od domi­na­cji kon­kret­ne­go ucha, kie­row­ca może wychwy­cić 4 róż­ne inten­cje pasażera:


ucho rze­czo­we – pasa­żer chciał poin­for­mo­wać o zmia­nie świa­tła z czer­wo­ne­go na zie­lo­ne
ucho wza­jem­nej rela­cji – pasa­żer chciał pomóc kie­row­cy
ucho ujaw­nia­nia sie­bie – pasa­że­ro­wi się spie­szy i nie chce tra­cić cza­su
ucho ape­lu – pasa­żer chciał pospie­szyć kie­row­cę, aby ten już ruszył

Gdy­by spró­bo­wać prze­ło­żyć teo­rię 4 uszu von Thu­na na model komu­ni­ka­cji Jakob­so­na, zależ­ność była­by następująca:


ucho rze­czo­we sku­pia się na komu­ni­ka­cie (funk­cja informatywna)
ucho wza­jem­nej rela­cji odpo­wia­da kon­tak­to­wi (funk­cja fatyczna)
ucho ujaw­nia­nia sie­bie odno­si się do nadaw­cy (funk­cja ekspresywna)
ucho ape­lu kła­dzie nacisk na odbior­cę (funk­cja impresywna)

Któ­re ucho domi­nu­je u Cie­bie? Jeże­li chcesz się prze­ko­nać, któ­re ucho domi­nu­je u Cie­bie, zachę­cam do wypeł­nie­nia testu przy­go­to­wa­ne­go przez fir­mę szko­le­nio­wą Tra­vi­con jako mate­riał ćwi­cze­nio­wy w ramach szko­le­nia „Akcja Moty­wa­cja – jak dopin­go­wać, wspie­rać i udzie­lać infor­ma­cji zwrot­nej” dla Nauczy­cie­li Zwol­nio­nych z Teo­rii. Wybierz odpo­wiedź, któ­rej udzielił(a/_)byś, a następ­nie sprawdź, któ­re ucho u Cie­bie dominuje.