Tag: test

Zmysły, a uczenie się

Zrób test i zobacz, co u cie­bie dominuje.

SEMANTYKA: synonimy, antonimy, homonimy, homofony, homografy, eponimy

Zarów­no na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty, jak i na matu­rze pod­sta­wo­wej z języ­ka pol­skie­go mogą się poja­wić pyta­nia z zakre­su seman­ty­ki. Z regu­ły nie są to trud­ne zada­nia, ale trze­ba pamię­tać o kil­ku pod­sta­wo­wych defi­ni­cjach: SYNONIMY – wyra­zy bli­sko­znacz­ne – mają...

Co słyszysz, gdy do ciebie mówię? Narzędzie do badania ucha rzeczowego

Test na ucho rze­czo­we: co słyszysz?