Zarów­no na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty, jak i na matu­rze pod­sta­wo­wej z języ­ka pol­skie­go mogą się poja­wić pyta­nia z zakre­su seman­ty­ki. Z regu­ły nie są to trud­ne zada­nia, ale trze­ba pamię­tać o kil­ku pod­sta­wo­wych definicjach:


SYNONIMY
– wyra­zy bli­sko­znacz­ne – mają inny wygląd i brzmie­nie, ale to samo zna­cze­nie, np.: pisarz – autor – poeta

ANTONIMY – prze­ci­wień­stwa – wyra­zy o prze­ciw­staw­nym zna­cze­niu, np.: czar­ny-bia­ły; cie­pło-zim­no; daleko-blisko

EPONIM – sło­wo utwo­rzo­ne od nazwy wła­snej, np.:

 • rower (od nazwy fabryki)
 • para­gon (od nazwi­ska wła­ści­cie­la fabryki)
 • Ate­ny (od bogini)
 • Zespół Asper­ge­ra (nauko­wiec)
 • adi­da­sy (od marki)

HOMONIMY – wyra­zy, któ­re tak samo się pisze i wyma­wia, ale zna­czą coś inne­go
np.:

 • zamek (budy­nek lub suwak)
 • mysz (zwie­rzę lub akce­so­rium komputerowe)
 • kiwi (owoc lub zwierzę)
 • gra­nat (owoc lub broń)
 • koro­na (na gło­wie lub choroba)
 • wio­cha (wieś lub obciach)
 • palusz­ki (małe pal­ce, prze­ką­ska lub baterie)
 • pilot (do ste­ro­wa­nia tele­wi­zo­rem lub oso­ba ste­ru­ją­ca samolotem)
 • gołąb­ki (ptasz­ki lub potrawa)
 • golf (sport lub ubranie)
 • blok (budy­nek, wiel­ka bry­ła, zeszyt z duży­mi kart­ka­mi lub blokada)

Zapa­mię­taj: homo­ni­my – ta sama pisow­nia, inne zna­cze­nie, to samo brzmienie

HOMOFONY – wyra­zy, któ­re tak samo brzmią, ale ina­czej się je pisze i zna­czą coś inne­go, np.:

 • morze/może
 • karze/każe
 • Bóg/buk/Bug
 • nienażarty/nie na żarty
 • Kafka/kawka
 • Węgierka/węgierka
 • Japonki/japonki
 • Hiszpanka/hiszpanka
 • Ziemianka/ziemianka
 • Łódź/łódź
 • kot/kod
 • Chełm/hełm
 • jerzyk/jeżyk

Zapa­mię­taj: homo­fo­ny – inna pisow­nia, inne zna­cze­nie, tak samo brzmi

HOMOGRAFY=HOMOGRAMY – wyra­zy, któ­re mają taką samą pisow­nię, ale ina­czej się wyma­wia i zna­czą coś inne­go, np.:

 • cis/cis [ćis] (w muzy­ce lub roślina)
 • zamarzać/zamarzać (pokry­wać się lodem lub morzyć głodem)
 • rozmarzać/rozmarzać (prze­cho­dzić w stan cie­kły lub marzyć o czymś)

Zapa­mię­taj: homo­gra­fy (homo­gra­my) – ta sama pisow­nia, inne zna­cze­nie, inne brzmienie

Wszystko jasne? W takim razie sprawdź się w krótkiej grze!