Ane­ta Kory­ciń­ska — Baba od pol­skie­go i Janek Bro­żek — kul­tu­ro­znaw­ca — dzie­li nas deka­da, co w kwe­stii zna­jo­mo­ści kul­tu­ry popu­lar­nej ozna­cza lata świe­tle. Inter­pre­tu­je­my tek­sty pio­se­nek i lubi­my się zaska­ki­wać. Tym razem zasta­na­wia­my się, cze­mu Julia Wie­nia­wa wędru­je na szczyt słu­pa i co jej daje odpo­cząć od showbiznesu.
Słu­chasz na wła­sną odpowiedzialność.


- za opra­wę dźwię­ku do sta­nu słu­chal­no­ści odpo­wia­da: Moni­ka Adam­ska – Mięk­ko Stu­dio Głosu


– okład­kę zro­bi­ła dla nas: Zuzia Lachowicz


#julia­wie­nia­wa #baba­od­pol­skie­go #ale­jazz #ale­jaz­z­pod­cast
www​.baba​od​pol​skie​go​.pl