Tag: podcast; ale jazz

Julia Wieniawa “Oddycham”, czyli co można robić na szczycie słupa | Ale Jazz! Podcast | S01E03

Ane­ta Kory­ciń­ska — Baba od pol­skie­go i Janek Bro­żek — kul­tu­ro­znaw­ca — dzie­li nas deka­da, co w kwe­stii zna­jo­mo­ści kul­tu­ry popu­lar­nej ozna­cza lata świe­tle. Inter­pre­tu­je­my tek­sty pio­se­nek i lubi­my się zaska­ki­wać. Tym razem zasta­na­wia­my się, cze­mu Julia Wie­nia­wa wędruje...