Czy zmysły mają wpływ na sposób przyswajania wiedzy?

Tak 🙂

Jesteś typem wzrokowca, słuchowca czy kinestetyka?

To oczy­wi­ście wiel­kie uprosz­cze­nie. Jest aż sześć wzor­ców myśle­nia (opi­szę je za tydzień). Posłu­gu­je­my się róż­ny­mi zmy­sła­mi i to w róż­nym stop­niu — na pozio­mie świa­do­mym, nie­świa­do­mym i pod­świa­do­mym i przez to zupeł­nie ina­czej odbie­ra­my świat, a więc ina­czej się uczy­my. Oczy­wi­ście każ­dy wzo­rzec jest dobry!

WZROKOWCY:

 • Czę­sto robią kolo­ro­we notat­ki, przy­da­ją się im pod­kre­śle­nia i rysunki.
 • Zapi­su­ją poję­cia i daty do zapa­mię­ta­nia i umiesz­cza­ją je w widocz­nym miej­scu, naj­le­piej wyróż­nio­ne kolorem.
 • Chęt­nie korzy­sta­ją z mul­ti­me­diów, takich jak pre­zen­ta­cje, fil­my, ani­ma­cje, symulacje.
 • Robią notat­ki, zesta­wie­nia, tabele.
 • Nie­ustan­nie two­rzą mapy myśli. 

SŁUCHOWCY:

 • Czy­ta­ją notat­ki na głos, powta­rza­ją gło­śno materiał.
 • Chęt­nie korzy­sta­ją z pod­ca­stów i nagrań wykładów.
 • Ukła­da­ją mate­riał, któ­ry muszą opa­no­wać, w opo­wia­da­nie, histo­ryj­kę, zabaw­ne zda­nia, wierszyki.
 • Uczą się z dru­gą oso­bą, np. odpy­tu­ją się wzajemnie. 

KINESTETYCY:

 • Przy ucze­niu się potrze­bu­ją ruchu, np. cho­dzą po poko­ju, macha­ją nogą, wystu­ku­ją rytm.
 • Wyko­rzy­stu­ją prze­strzeń, np. pod­czas zapa­mię­ty­wa­nia tre­ści sta­ją w okre­ślo­nych miej­scach lub wyko­nu­ją kon­kret­ne czynności.
 • Muszą pre­zen­to­wać, poka­zy­wać mate­riał, któ­ry chcą opanować. 

Jeśli chcesz się spraw­dzić, możesz wyko­nać pro­sty test, np. ten:https://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​w​z​o​r​c​e​-​p​r​z​y​s​w​a​j​a​n​i​a​-​w​i​e​d​zy/


Pole­cam jed­nak odkry­cie wła­sne­go wzor­ca docie­ra­nia infor­ma­cji z pozio­ma­mi pra­cy mózgu, z któ­re­go dowiesz się, co jest świa­do­me, co nie­świa­do­me, a co prze­twa­rza­ne podświadomie. 

WZORCE:
SWR
SRW
RWS
RSW
WSR
WRS
- zosta­ną opi­sa­ne w następ­nym poście z serii: „mózg i nauka”

O wzor­cach piszą Daw­na Mar­ko­va i Anne Powell w książ­ce: „Two­je dziec­ko jest inte­li­gent­ne. Jak poznać i roz­wi­jać jego umysł”.

War­to zro­bić test, by wie­dzieć, jaki spo­sób ucze­nia się jest dla cie­bie najlepszy.