ZWIĄZKI WYRAZOWE, czy­li w jakie rela­cje wcho­dzą słowa?

ZWIĄZEK ZGODY — jeden i dru­gi wyraz dopa­so­wu­ją się do sie­bie na zasa­dzie rela­cji part­ner­skiej (para przyjaciół/osoby, któ­rzy się kochają/ mąż i żona) Taka para to: rze­czow­nik + przy­miot­nik (jaki? jaka? jakie? czyj? czy­ja? czy­je? któ­ry? któ­ra? któ­re?) lub pod­miot + orze­cze­nie, lub rze­czow­nik + zaimek przy­miot­ny, lub rze­czow­nik + imie­słów przy­miot­ni­ko­wy.

UWAGA: w odmia­nie przez przy­pad­ki odmie­nia­ją się dwa słowa!


ZWIĄZEK RZĄDU — jeden wyraz ma wła­dzę nad dru­gim wyra­zem — to jak rela­cja w pra­cy mię­dzy sze­fem a pra­cow­ni­kiem. Taka para to: orze­cze­nie + dopeł­nie­nie lub rze­czow­nik + rze­czow­nik (ale ten dru­gi nie może być w Mia­now­ni­ku ani Woła­czu) lub rze­czow­nik + wyra­że­nie przy­im­ko­we. 

UWAGA: w odmia­nie przez przy­pad­ki jed­no ze słów się nie odmienia!


ZWIĄZEK PRZYNALEŻNOŚCI — te wyra­zy do sie­bie nale­żą jak mat­ka z dziec­kiem. Taka para to: cza­sow­nik + przy­słó­wek w funk­cji oko­licz­ni­ka (pytasz „jak?”, kie­dy?, gdzie?, któ­rę­dy? skąd? dokąd?, w jakim celu?)

W skró­cie:

masz cza­sow­nik i przy­słó­wek -> przynależności.
jeśli nie jest to cza­sow­nik i przy­słó­wek, to sprawdź, czy oba sło­wa odmie­nia­ją się przez przypadki:
odmie­nia­ją się -> zgody.
nie odmie­nia­ją się -> rządu.