WAŻNE! To ma tyl­ko pomóc w spraw­dze­niu, jak może­my się naj­le­piej uczyć; by rodzi­ce nie krzy­cze­li na ruchli­we dzie­ci itd.

Nie wol­no kla­sy­fi­ko­wać ludzi bez uwzględ­nie­nia ich cha­rak­te­ru i tem­pe­ra­men­tu, te testy są uni­wer­sal­ne i ogól­ne, a każ­dy z nas jest inny.

TEST NR 1 – DLA OPIEKUNÓW:

 Test oraz opra­co­wa­nie wyni­ków napi­sa­ły Daw­na Mar­ko­va i Anne Powell w książ­ce: „Two­je dziec­ko jest inte­li­gent­ne. Jak poznać i roz­wi­jać jego umysł”.

 Na każ­de pyta­nie udziel naj­bliż­szej praw­dzie odpo­wie­dzi, jeśli w odpo­wie­dzi są poda­ne dwa warian­ty – to oba wpisz do tabe­li. Na koń­cu pod­licz, któ­ry wzo­rzec zaznaczał_ś najczęściej.

  

Na pod­sta­wie obser­wa­cji
rodzi­ciel­skich:

1. Jak okre­ślił­byś spo­sób mówie­nia two­je­go dziecka?

a. Sło­wa pły­ną poto­czy­ście, w logicz­nym porząd­ku, nie­prze­rwa­nie, bez waha­nia; boga­te słow­nic­two SRWSWR.

b. Kon­tro­lu­je się, bywa onie­śmie­lo­ne, gdy ma wypo­wie­dzieć się w więk­szym towa­rzy­stwie WRSRWS.

c. Uży­wa wie­lu prze­no­śni, mówi barw­nie WSRRSW.

d. Mówi prze­waż­nie o dzia­ła­niach, uczu­ciach, wyda­rze­niach RSW .

e. Szu­ka­jąc wła­ści­wych słów, gesty­ku­lu­je, poma­ga sobie ręka­mi, krę­ci się WRSRSW.

f. Krą­ży wokół tema­tu, zada­je nie­zli­czo­ne pyta­nia WRSRWS.

 

2. Jaki jest kon­takt wzro­ko­wy z two­im dzieckiem?

a. Utrzy­mu­je sta­ły kon­takt wzro­ko­wy WSRWRS.

b. Nie­śmia­łe spoj­rze­nie, kon­takt wzro­ko­wy przez czas dłuż­szy niż kil­ka sekund peszy je, czę­sto ucie­ka z ocza­mi SRWRSW.

c. Utrzy­mu­je sta­ły kon­takt wzro­ko­wy, ale jeśli się prze­dłu­ża, mru­ga ocza­mi, mie­wa tiki SWRRWS.

d. Gdy musi słu­chać zbyt dłu­go, jego wzrok sta­je się szkli­sty WRSRWS.

 

3. Jak okre­ślisz cha­rak­ter pisma swo­je­go dziecka?

a. Pismo ład­ne, czy­tel­ne WSRWRS.

b. Trud­ne do odczy­ta­nia SWRRWS.

c.  Nie­wy­ro­bio­ne, tro­chę nie­po­rząd­ne, lite­ry bywa­ją nie­kształt­ne SRWRSW.

 

4. Co naj­ła­twiej zapa­mię­tu­je two­je dziecko?

a. Wypo­wie­dzi ust­ne, dow­ci­py, tek­sty pio­se­nek, nazwi­ska,
tytu­ły, zapa­mię­tu­je powta­rza­jąc wie­lo­krot­nie na głos SRWSWR.

b. To, co widzia­ło lub czy­ta­ło, twa­rze, wido­ki, zapa­mię­tu­je
prze­pi­su­jąc wie­lo­krot­nie WSRWRS.

c. Czyn­no­ści, doświad­cze­nia, wra­że­nia doty­ko­we, zapa­chy,
zapa­mię­tu­je powta­rza­jąc jakąś czyn­ność wie­lo­krot­nie RWSRSW.

 

5. Jak oce­niasz potrze­by i umie­jęt­no­ści fizycz­ne swo­je­go dziecka?

a. Jest cią­gle w ruchu, wier­ci­pię­ta, potrze­bu­je swo­bo­dy ruchów RWSRSW.

b. Potra­fi przez dłuż­szy czas sie­dzieć spo­koj­nie SWRWSR.

c. Czu­je się nie­zręcz­nie, łatwo się dener­wu­je, gdy po raz pierw­szy uczy się jakiejś czyn­no­ści SWRWSR.

d. Łatwo nabie­ra umie­jęt­no­ści fizycz­nych RWSRSW.

 

6. Jak two­je dziec­ko reagu­je na dotyk?

a.  Kon­takt fizycz­ny raczej je onie­śmie­la SWRWSR.

b.  Lubi doty­kać innych i być doty­ka­ne RWSRSW.

c.  Kon­takt fizycz­ny musi być poprze­dzo­ny nawią­za­niem poro­zu­mie­nia SRWWRS.

 

7. Jak dziec­ko wyra­ża swo­je uczucia?

a.  Są dla nie­go spra­wą bar­dzo intym­ną WSR.

b.  Uczu­cia kry­ją się “tuż pod skó­rą” SRWWRS.

c.  Łatwo wyra­ża uczu­cia SRWRSW.

d.  Łatwo uza­sad­nia uczu­cia SWR.

e.  Z naj­wyż­szym tru­dem ubie­ra uczu­cia w sło­wa RWS.

 

8. W jakich oko­licz­no­ściach dziec­ko wyłą­cza się?

a. Gdy ma przed sobą zbyt wie­le szcze­gó­łów wizu­al­nych, gdy mu się coś poka­zu­je albo wypy­tu­je o to, co widzia­ło SRWRSW.

b. Gdy sły­szy zbyt wie­le słów, ust­nych obja­śnień albo pytań doty­czą­cych cze­goś, co sły­sza­ło WRSRWS.

c. Gdy ma do wybo­ru zbyt wie­le czyn­no­ści, gdy się go doty­ka, gdy się go pyta, co czu­je SWRWSR

 

9. Jakie zacho­wa­nie two­je­go dziec­ka uwa­żasz za naj­bar­dziej denerwujące?

a.  Nie może usie­dzieć spo­koj­nie na jed­nym miej­scu SRWRSW.

b.  Wypo­wia­da się przez akt fizycz­ny, popy­cha­jąc i ude­rza­jąc innych RSW.

c.  Popi­su­je się WSR.

d.  Dow­cip­ku­je, uży­wa zbyt śmia­łe­go JęzykSRW, SWR.

e.  Obra­ża się, zamy­ka w sobie WRSRWS.

f.  Prze­ry­wa, mówi nie­ustan­nie SRWSWR.

g.  Obra­ża się, narze­ka, mówi “tak, ale” WRS.

 

Aby dowie­dzieć się
cze­goś wię­cej, zadaj swo­je­mu dziec­ku [sobie – A.K.] nastę­pu­ją­ce pytania:

 

10. Co naj­le­piej pamię­tasz z fil­mu, pro­gra­mu tele­wi­zyj­ne­go, lektury?

a. Wygląd boha­te­rów, sce­ne­rię WSRWRS.

b. O czym była mowa, muzy­kę SRWSWR.

c. Co się wyda­rzy­ło, cha­rak­te­ry boha­te­rów RWSRSW.

 

11. Co robisz, żeby zapa­mię­tać czyjś numer telefonu?

a.  Prze­po­wia­dam go sobie, sły­szę go wewnątrz SRWSWR.

b.  Wyobra­żam sobie tele­fon albo cyfry nume­ru WSRWRS.

c.  Wyobra­żam sobie, jak bio­rę słu­chaw­kę i nakrę­cam numer RWSRSW.

 

12. Co naj­ła­twiej zapa­mię­tu­jesz w ludziach, któ­rych poznajesz?

a. To, co robi­cie wspól­nie, jakie uczu­cia w tobie budzą RWSRSW.

b. Jak wyglą­da­ją WSRWRS.

c. Jak się nazy­wa­ją, co mówią SRWSWR.

 

13. Co cię naj­bar­dziej rani, co naj­trud­niej ci znieść?

a.  Złe, ranią­ce sło­wa WRSRWS.

b.  Natręc­two, agre­syw­ne gesty SWRWSR.

c.  Złe spoj­rze­nia SRWRSW.

 

14. Jak zabie­rasz się do skła­da­nia jakiejś rzeczy?

a.  Czy­tam instruk­cję, potem sam to robię. Pod­po­wia­da­nie mi prze­szka­dza WRS.

b.  Czy­tam instruk­cję, zada­ję pyta­nia, mówię sam sobie, co mam zro­bić WSR.

c.  Dopa­so­wu­ję czę­ści do sie­bie. Jeśli trze­ba, to pytam. Nigdy nie czy­tam instruk­cji RSW.

d.  Dopa­so­wu­ję czę­ści, patrzę na sche­mat, potem pytam RWS.

e.  Pro­szę kogoś, żeby mi powie­dział, a potem poka­zał, jak to robić, potem pró­bu­ję sam SWR.

f. Pro­szę kogoś, żeby mi powie­dział, jak to robić, potem pró­bu­ję sam. Instruk­cję czy­tam w osta­tecz­no­ści SRW.

 

15. Czym się kie­ru­jesz, wybie­ra­jąc sobie ubrania?

a.  Jakie są w doty­ku, czy są wygod­ne, z jakiej są tka­ni­ny RWSRSW.

b.  Ich kolo­rem, jak w nich wyglą­dam, czy har­mo­ni­zu­ją ze sobą WSRWRS.

c. Czy pasu­ją do mojej oso­bo­wo­ści, jakiej są fir­my, co mówią o mnie SRWSWR.

LP.

SRW

SWR

RSW

RWS

WRS

WSR

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

TYPY WZORCÓW UCZENIA SIĘ:

 

1.                Jeśli kanał słu­cho­wy akty­wu­je poziom świa­do­my, kanał wzro­ko­wy – poziom pod­świa­do­my, a kanał rucho­wy – poziom nie­świa­do­my, to powsta­je wzo­rzec: słuch – wzrok – ruch, w skró­cie SWR.

2.                Jeśli kanał słu­cho­wy akty­wu­je poziom świa­do­my, kanał rucho­wy – poziom pod­świa­do­my, a kanał wzro­ko­wy – poziom nie­świa­do­my, to powsta­je wzo­rzec: słuch – ruch – wzrok, w skró­cie SRW.

3.                Jeśli kanał rucho­wy akty­wu­je poziom świa­do­my, kanał wzro­ko­wy – poziom pod­świa­do­my, a kanał słu­cho­wy – poziom nie­świa­do­my, to powsta­je wzo­rzec: ruch – wzrok – słuch, w skró­cie RWS.

4.                Jeśli kanał rucho­wy akty­wu­je poziom świa­do­my, kanał słu­cho­wy – poziom pod­świa­do­my, a kanał wzro­ko­wy – poziom nie­świa­do­my, to powsta­je wzo­rzec: ruch – słuch –wzrok, w skró­cie RSW.

5.                Jeśli kanał wzro­ko­wy akty­wu­je poziom świa­do­my, kanał słu­cho­wy – poziom pod­świa­do­my, a kanał rucho­wy – poziom nie­świa­do­my, to powsta­je wzo­rzec: wzrok – słuch – ruch, w skró­cie WSR.

6.                Jeśli kanał wzro­ko­wy akty­wu­je poziom świa­do­my, kanał rucho­wy – poziom pod­świa­do­my, a kanał słu­cho­wy – poziom nie­świa­do­my, to powsta­je wzo­rzec: wzrok – ruch – słuch, w skró­cie WRS.

SRW

Język

Łatwo poro­zu­mie­wa się z inny­mi w mowie. Ma boga­te słow­nic­two. Prze­ma­wia z uczu­ciem, melo­dyj­nie. Lubi mówić innym, co mają robić (uro­dzo­ny przywódca).

Sfe­ra wzrokowa

Kon­takt wzro­ko­wy, zwłasz­cza dłuż­szy, onie­śmie­la je. Widzi całość obra­zu. Rysu­je pro­ste rysunki.

Cechy fizycz­ne

Tłu­mio­na ener­gia wre tuż pod skó­rą. Lubi sport – dobry tre­ner, dobry zawod­nik. Ostroż­nie nawią­zu­je kon­takt fizyczny.

Moc­ne stro­ny i trud­no­ści w nauce

Uczy się łatwo z dys­ku­sji i wykła­dów. Łatwo też przy­cho­dzi mu nauka za pomo­cą ćwi­czeń manu­al­nych i metod eks­pe­ry­men­tal­nych. Może mieć trud­no­ści z czy­ta­niem, pisa­niem, orto­gra­fią. Potra­fi uczyć się języ­ka ze słu­chu. Wyłą­cza się, gdy musi się przy­glą­dać zbyt wie­lu rze­czom, gdy ma opo­wie­dzieć, co widzi.

Jakie stwa­rza problemy

Prze­ry­wa innym. Dow­cip­niś, zło­śli­wiec, prze­sad­nie śmia­ły, wygłu­pia się, jego sło­wa potra­fią ranić.

Jakie są jego problemy

Ma trud­no­ści z reali­zo­wa­niem swo­ich wyobra­żeń w satys­fak­cjo­nu­ją­cy go sposób.

Wro­dzo­ne zalety

Wizjo­ner – ma wie­le wspa­nia­łych pomy­słów. Sta­ra się inspi­ro­wać innych.

SWR

Język

Łatwo poro­zu­mie­wa się z inny­mi w mowie. Ma boga­te słow­nic­two. Wypo­wia­da się logicz­nie o fak­tach, ide­ach, kon­cep­cjach. Lubi roz­ma­wiać z doro­sły­mi i star­szy­mi dziećmi.

Sfe­ra wzrokowa

Utrzy­mu­je dłu­go­trwa­ły kon­takt wzro­ko­wy, ale może mru­żyć oczy, mru­gać, mie­wa tiki. Potra­fi kon­cen­tro­wać się na cało­ści obra­zu i szcze­gó­łach jed­no­cze­śnie. Ana­li­zu­je obra­zy w myślach. Ma trud­ne do odczy­ta­nia pismo.

Cechy fizycz­ne

Ma powierz­chow­ną świa­do­mość wła­sne­go cia­ła. Bywa nie­zdar­ne, aktyw­ność łatwo wytrą­ca je z rów­no­wa­gi. Woli dys­cy­pli­ny indy­wi­du­al­ne (pły­wa­nie, bie­gi) niż wyma­ga­ją­ce rywa­li­za­cji. Nie śmia­łe w kon­tak­cie fizycz­nym, skry­te w uczuciach.

Moc­ne stro­ny i trud­no­ści w nauce

Uczy się łatwo z dys­ku­sji i wykła­dów oraz lek­tur. Ma trud­no­ści z zaję­cia­mi manu­al­ny­mi, spor­tem. Potra­fi uczyć się języ­ków obcych ze słu­chu i przez czy­ta­nie. Wyłą­cza się, gdy, gdy musi słu­chać dłu­gich wyja­śnień, gdy się je pyta, o czym myśli lub co sły­sza­ło o tym czy owym.

Jakie stwa­rza problemy

Prze­ry­wa innym. Mono­po­li­zu­je roz­mo­wę. Sta­le pyta “dla­cze­go?”

Jakie są jego problemy

Ma trud­no­ści z wyra­ża­niem uczuć w sło­wach. Bez obja­śnień lub poka­zu trud­no mu opa­no­wać umie­jęt­no­ści fizyczne.

Wro­dzo­ne zalety

Wspa­nia­le poro­zu­mie­wa się z inny­mi – uwiel­bia wymie­niać myśli. Sta­ra się poma­gać innym.

RSW

Język

Chęt­nie mówi o wła­snych doświad­cze­niach. Potra­fi dobrze uczyć, obja­śniać czyn­no­ści rucho­we. Lubi opo­wia­dać. Gesty­ku­lu­je, pró­bu­jąc zna­leźć wła­ści­we słowa.

Sfe­ra wzrokowa

Kon­takt wzro­ko­wy onie­śmie­la je, nie potra­fi go utrzy­mać. Umie objąć całość jed­nym spoj­rze­niem. Orga­ni­zu­je sobie pra­cę, ukła­da­jąc rze­czy w sto­si­ki. Rzad­ko świa­do­mie odbie­ra obra­zy. Ma bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ne nie­po­rząd­ne pismo.

Cechy fizycz­ne

Nie­zwy­kle łatwo wcho­dzi w związ­ki z inny­mi, robiąc coś wspól­nie lub przez kon­takt fizycz­ny. Sta­le w ruchu, sta­le czyn­ne. Ma ogrom­ne zaso­by ener­gii fizycz­nej. Zwy­kle dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ne, uro­dzo­ny spor­to­wiec. W spo­rcie ceni rywa­li­za­cję. Lubi doty­kać i być dotykane.

Moc­ne stro­ny i trud­no­ści w nauce

Łatwo naby­wa umie­jęt­no­ści fizycz­nych. Łatwo też przy­cho­dzi mu nauka z pomo­cą ćwi­czeń manu­al­nych lub metod eks­pe­ry­men­tal­nych. Potra­fi uczyć się z dys­ku­sji na waż­ne tema­ty. Może mieć trud­no­ści z czy­ta­niem, pisa­niem i orto­gra­fią. Wyłą­cza się, gdy musi przy­glą­dać się zbyt wie­lu rze­czom, gdy ma opo­wie­dzieć, co widzi.

Jakie stwa­rza problemy

Nad­ru­chli­we, nie potra­fi usie­dzieć w miej­scu, nie­spo­koj­ny duch.

Jakie są jego problemy

Trud­no mu zna­leźć pozy­tyw­ne spo­so­by roz­ła­do­wa­nia ener­gii fizycznej.

Wro­dzo­ne zalety

Zna­ko­mi­te w dzia­ła­niu, aktyw­ne, dopro­wa­dza spra­wy do koń­ca. Sta­ra się robić coś z pożyt­kiem dla innych.

 

WSR

Język

Mówi z uczu­ciem i emfa­zą. Uwiel­bia opo­wia­dać, udzie­lać wyja­śnień, prze­ko­ny­wać. Mówie­nie na głos poma­ga mu upo­rząd­ko­wać myśli i podej­mo­wać decy­zje. Uży­wa wtrę­tów słow­nych takich jak “eee”, “no”, “wiesz”. Lubi oddzia­ły­wać na ludzi słowami.

Sfe­ra wzrokowa

Nie­zwy­kle łatwo nawią­zu­je kon­takt wzro­ko­wy. Uczu­cia ma wypi­sa­ne na twa­rzy. Orga­ni­zu­je sobie pra­cę, spo­rzą­dza­jąc listy, notat­ki. Lubi, aby oto­cze­nie wyglą­da­ło porząd­nie. Pisze schlud­nie, czytelnie.

Cechy fizycz­ne

Potra­fi przez dłuż­szy, czas sie­dzieć cicho. Bywa nie­zdar­ne, aktyw­ność fizycz­na łatwo wytrą­ca je z rów­no­wa­gi. Ma powierz­chow­ną świa­do­mość wła­sne­go cia­ła; aby uprzy­tom­nić sobie, co czu­je, musi zamknąć oczy. Dotyk onie­śmie­la je. Uczu­cia są dla nie­go spra­wą bar­dzo intym­ną. W spo­rcie woli dys­cy­pli­ny indy­wi­du­al­ne (pły­wa­nie, bie­gi) niż wyma­ga­ją­ce rywalizacji.

Moc­ne stro­ny i trud­no­ści w nauce

Jest gor­li­wym czy­tel­ni­kiem – szyb­ko uczy się czy­tać. Łatwo mu się uczyć przez lek­tu­ry, roz­mo­wy na okre­ślo­ne tema­ty lub naucza­nie innych. Pisze dobrze, orto­gra­ficz­nie, łatwo wyła­pu­je błę­dy. Trud­no­ści spra­wia­ją mu zale­sia manu­al­ne oraz zor­ga­ni­zo­wa­ne. Wyłą­cza się, gdy się je doty­ka, pyta o uczu­cia, pragnienia.

Jakie stwa­rza problemy

Popi­su­je się, nad­gor­li­wie uczyn­ne, aby tyl­ko zro­bić dobre wrażenie.

Jakie są jego problemy

Brak mu poczu­cia czasu.

Wro­dzo­ne zalety

Świet­nie uczy – uwiel­bia poka­zy­wać i tłu­ma­czyć. Sta­ra się oświe­cać innych.

RWS

Język

Mówi łagod­nym tonem, zwięź­le. Rzad­ko zabie­ra głos w gru­pie. Nie od razu znaj­du­je wła­ści­we sło­wa, czę­sto robi dłu­gie prze­rwy. Potrze­bu­je ciszy do namysłu.

Sfe­ra wzrokowa

Utrzy­mu­je dłu­go­trwa­ły kon­takt wzro­ko­wy, ale może przy tym mru­żyć oczy, mru­gać, mie­wa tiki. Potra­fi kon­cen­tro­wać się na cało­ści obra­zu i szcze­gó­łach jed­no­cze­śnie. Ana­li­zu­je obra­zy w myślach, przy­glą­da im się z wie­lu stron. Może mieć trud­ne do odczy­ta­nia pismo.

Cechy fizycz­ne

Nie­zwy­kle łatwo wcho­dzi w związ­ki z inny­mi, robiąc coś wspól­nie lub przez kon­takt fizycz­ny. Uwiel­bia aktyw­ność, ruch, dzia­ła­nie. Obda­rzo­ne peł­ną gra­cji ener­gią. Zwy­kle dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ne, uro­dzo­ny spor­to­wiec. W spo­rcie ceni rywa­li­za­cję. Lubi doty­kać i być dotykane.

Moc­ne stro­ny i trud­no­ści w nauce

Łatwo przy­cho­dzi mu nauka za pomo­cą ćwi­czeń manu­al­nych i metod eks­pe­ry­men­tal­nych. Może dobrze czy­tać, jeśli uczy się meto­dą prób i błę­dów, nie ze słu­chu. Ma kło­po­ty z czy­ta­niem na głos i opo­wia­da­niem. Kon­cen­tra­cja na wykła­dach i uczest­nic­two w dys­ku­sjach spra­wia­ją mu trud­no­ści. Wyłą­cza się, gdy musi słu­chać dłu­gich wyja­śnień, gdy się je pyta, o czym myśli lub co sły­sza­ło o tym czy owym.

Jakie stwa­rza problemy

Obra­ża się, zamy­ka w sobie.

Jakie są jego problemy

Bar­dzo trud­no mu wyra­zić uczu­cia słowami.

Wro­dzo­ne zalety

Kocha przy­ro­dę, szcze­gól­nie zwie­rzę­ta. Ma wie­le róż­no­rod­nych zain­te­re­so­wań (na przy­kład rysu­nek i hokej). Sta­ra się łączyć przeciwieństwa.

WRS

Język

Wypo­wia­da się w okręż­ny spo­sób, odwo­łu­jąc się do oso­bi­stych doświad­czeń. Mówiąc, musi sobie poma­gać ręka­mi albo ruszać się. Nie od razu znaj­du­je wła­ści­we sło­wa, czę­sto robi dłu­gie prze­rwy. Rzad­ko zabie­ra głos w grupie.

Sfe­ra wzrokowa

Nie­zwy­kle łatwo nawią­zu­je kon­takt wzro­ko­wy. To, co widzi, prze­ma­wia do jego uczuć. Orga­ni­zu­je sobie pra­cę, spo­rzą­dza­jąc listy, notat­ki. Aby myśleć jasno, potrze­bu­je zewnętrz­ne­go ładu. Pisze schlud­nie, czytelnie.

Cechy fizycz­ne

Tłu­mio­na ener­gia czai się tuż pod skó­ra. Łatwo opa­no­wu­je dys­cy­pli­ny spor­to­we. Umie okre­ślić swo­je odczu­cia cie­le­sne mając oczy otwar­te. Kon­takt fizycz­ny nawią­zu­je ostroż­nie. Lubi zor­ga­ni­zo­wa­ne zaję­cia spor­to­we opar­te na’ rywa­li­za­cji. Bywa, że cudze uczu­cia i dozna­nia mie­sza­ją mu się z jego własnymi.

Moc­ne stro­ny i trud­no­ści w nauce

Może dobrze czy­tać pod warun­kiem, że będzie się uczyć raczej wzro­ko­wo niż ze słu­chu. Łatwo się uczy: patrząc i naśla­du­jąc, bez słów i nota­tek. Pisze dobrze, orto­gra­ficz­nie, łatwo wyła­pu­je błę­dy. Ma trud­no­ści z gło­śnym czy­ta­niem i opo­wia­da­niem, kon­cen­tra­cja pod­czas wykła­dów i uczest­nic­twem w kla­so­wych dys­ku­sjach. Wyłą­cza się, słu­cha­jąc dłu­gich ust­nych obja­śnień, gdy się je pyta, co myśli, co sły­sza­ło o róż­nych rzeczach.

Jakie stwa­rza problemy

Obra­żal­skie, wiecz­nie nie­za­do­wo­lo­ne, zbyt ule­głe wobec większości.

Jakie są jego problemy

Ma trud­no­ści z myśle­niem o sobie samym.

Wro­dzo­ne zalety

Zna­ko­mi­ty part­ner, świet­nie współ­dzia­ła z inny­mi. Sta­ra się two­rzyć powią­za­nia mię­dzy ludź­mi, sieć kontaktów.