Nie mogę tu umie­ścić mojej bazy arku­szy, bo wspie­ram LEGALNĄ KULTURĘ i korzy­stam pod­czas zajęć z kupio­nych prze­ze mnie testów. Poni­żej znaj­du­je się lista arku­szy z wol­ne­go dostępu.

MATURA 2022

- arku­sze CKE:

- arku­sze OPERON:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

- arku­sze CKE:

- arku­sze OPERON:

- mate­ria­ły ćwi­cze­nio­we OKE