Dosta­łam zapro­sze­nie do zagra­nia w grę, a mnie nie trze­ba dłu­go nama­wiać na takie sza­leń­stwo, bo taka pro­po­zy­cja zda­rza się polo­ni­st­ce raz w życiu. 
Are­ną była gale­ria sztu­ki współ­cze­snej w Muzeum Naro­do­wym w Kra­ko­wie, a grą doda­tek do Dixit, któ­ry zawie­ra 84 kar­ty z frag­men­ta­mi arcy­dzieł ze zbio­rów MNK❗️
Jestem oszo­ło­mio­na dobrą ener­gią, pozna­ny­mi ludź­mi, pomy­sła­mi, jakie rodzi­ły się w trak­cie roz­gryw­ki zor­ga­ni­zo­wa­nej (i nagry­wa­nej) przez mat­ki pro­jek­tu: Aga­tę i Annę. 

Muzeum Naro­do­we w Kra­ko­wie @thenationalmuseuminkrakow, Polish Masters of Arts @polishmastersofart, Plan­szo­wań­sko @planszowansko,  Pasem po czo­le @alicepasiak, Art Bel­fer @art_belfer i Rebel​.pl @rebel_pl – dzię­ku­ję za rozgrywkę! 


Od lewej: Tomasz Koźlik - 1/2 Planszowańsko, z tyłu Kamil Śliwiński - Polish Master of Arts, przed nim Ania - 1/2 Planszowańsko; z przodu z dodatkiem do gry Dixit - Agata Jabłońska z MNK, na środku Tomasz Międzik z Rebel.pl, obok niego z grą Sara Dąbrowska z Art Belfer, przed nią Ania Berkowicz z MNK, za nią ja, a pierwszy po prawej stronie to Bartłomiej Pasiak (Pasem po czole).
Od lewej: Tomasz Koź­lik – 12 Plan­szo­wań­sko, z tyłu Kamil Śli­wiń­ski – Polish Master of Arts, przed nim Ania – 12 Plan­szo­wań­ski; z przo­du z dodat­kiem do gry Dixit – Aga­ta Jabłoń­ska z MNK, na środ­ku Tomasz Mię­dzik z Rebel​.pl, obok nie­go z grą Sara Dąbrow­ska z Art Bel­fer, przed nią Ania Ber­ko­wicz z MNK, za nią ja, a pierw­szy po pra­wej stro­nie to Bar­tło­miej Pasiak (Pasem po czole). 
Klik­nij tu i przejdź do stro­ny MNK👉Dixit testo­wa­łam wie­lo­krot­nie tak­że w trak­cie lek­cji z oso­ba­mi nie­po­lsko­ję­zycz­ny­mi – w grze mamy odwo­ła­nia do pod­sta­wo­wych arche­ty­pów zako­rze­nio­nych w zbio­ro­wej pamię­ci, co uła­twia komu­ni­ka­cję i przez zaba­wę – pozwa­la nam się poznać i poroz­ma­wiać, a teraz MNK i twór­cy gry opra­co­wa­li talię kart z wyko­rzy­sta­niem dzieł sztu­ki – zupeł­nie nie ma to zna­cze­nia, czy je zna­cie, może nawet lepiej by nic nie wie­dzieć i pod­cho­dzić do roz­gryw­ki z czy­stą cie­ka­wo­ścią.

Ależ mam w sobie dużo emo­cji ♥️ Dzię­ku­ję!

#współ­pra­ca #dixit #rebel #mnk #dixitmnk #gramw­grę #plan­szów­ka #grywsz­ko­le #gry­we­du­ka­cji #język­pol­ski #moty­wy­ma­tu­ra