Od teraz w Klu­bie Nauczy­cie­la Wydaw­nic­twa STENTOR oraz na stro­nie Wydaw­nic­twa moż­na kupić lub pobrać ZA DARMO stwo­rzo­ne prze­ze mnie mate­ria­ły edukacyjne. 

POZNAJCIE BABĘ OD POLSKIEGO!

To już ten moment!

Z dumą może­my poin­for­mo­wać, że w skle­pie inter­ne­to­wym i Klu­bie Nauczy­cie­la poja­wi­ły się mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne stwo­rzo­ne przez Ane­tę Kory­ciń­ską – nauczy­ciel­kę, oli­go­fre­no­pe­da­goż­kę i pod­ca­ster­kę dzia­ła­ją­cą w inter­ne­cie jako Baba od pol­skie­go.

Baba od pol­skie­go to postać, któ­rej nie trze­ba przed­sta­wiać uczniom szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich. Na swo­im Insta­gra­mie wyja­śnia przy pomo­cy mne­mo­tech­nik zawi­ło­ści zwią­za­ne z gra­ma­ty­ką czy pisa­niem wypra­co­wań, a jej blog odwie­dza ponad 1,5 milio­na użyt­kow­ni­ków rocznie!

Dzię­ki współ­pra­cy z Babą od pol­skie­go w STENTORZE już teraz dostęp­ne są mate­ria­ły, któ­re w tym roku ura­to­wa­ły marze­nia setek matu­rzy­stów o wyso­kim wyni­ku na egzaminie.

Mało tego! Część z nich możesz pobrać zupeł­nie za dar­mo w Klu­bie Nauczy­cie­la! Szu­kaj pod hasłem: Baba od polskiego

A już nie­dłu­go w ofer­cie poja­wią się tak­że nowe mate­ria­ły – w tym mię­dzy inny­mi e‑booki zwią­za­ne z matu­rą w for­mu­le 2023, ćwi­cze­nia inte­rak­tyw­ne, pla­ne­ry, a tak­że kur­sy i webi­na­ry dla nauczycieli.