Na nudę naj­lep­sze są nowe przy­go­dy, jak te, któ­re two­je dziec­ko znaj­dzie w naj­now­szych babo­wych matro­na­tach z serii „Czy­tam sobie”!

O „Rycer­ce Rozal­ce”, któ­ra poko­na­ła smo­ka🐉 i ryce­rzy już pisa­łam – jej histo­ria jest prze­zna­czo­na dla tych, któ­rzy już lite­ru­ją, dru­gi etap to syla­bi­zo­wa­nie, pomo­gą w nim Aki­ko i Helen­ka👩‍❤️‍👩, czy­li dwie dziew­czyn­ki z odmien­nych kul­tur, któ­re spo­tka­ją się ponow­nie w czę­ści zaty­tu­ło­wa­nej „Rewi­zy­ta”, a dla mistrzów czy­ta­nia i poły­ka­ją­cych stro­ny moli książ­ko­wych jest „Tajem­ni­ca Nawoj­ki”, dziew­czy­ny, któ­ra wal­czy­ła o to, by móc się uczyć🧑‍🏫, a głód wie­dzy popchną ją na uni­wer­sy­tet, za co wów­czas gro­zi­ła kara śmier­ci. Przy oka­zji tej histo­rii dowie­cie się o innych kobie­tach, któ­re musia­ły uda­wać męż­czyzn!

Trzy dziew­czyń­skie ksią­żecz­ki o odwa­dze, pomy­sło­wo­ści i sile. Dla chłop­ców i dziew­czyn, by ludzie wie­dzie­li, że każ­dy ma pra­wo się uczyć i siła nie ozna­cza prze­cią­ga­nia Tira.

I jak zwy­kle w „Czy­tam sobie” – pięk­ne ilu­stra­cje, duża czcion­ka, pyta­nia roz­wi­ja­ją­ce umie­jęt­ność czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem i moty­wu­ją­ce naklej­ki z boha­te­ra­mi i hasła­mi: „jestem super!”, „lubię wie­dzieć”, „czy­tam sobie”.
#inspi­ring­girls
📚📚📚📚📚📚

Nowo­ści to:
📚„Rycer­ka Rozal­ka” Justy­na Bed­na­rek, ilu­stra­cje Prze­mek Liput
📚„Aki­ko i Helen­ka. Rewi­zy­ta” Kata­rzy­na Kozłow­ska, ilu­stra­cje Agniesz­ka Żelew­ska
📚„Tajem­ni­ca Nawoj­ki” Kata­rzy­na Maj­gier, ilu­stra­cje Nika Jawo­row­ska-Duchliń­ska
Wydaw­nic­two @harperkids_polska

To #współ­pra­ca, z któ­rej jestem dum­na!

🎉Jeśli chcesz link do wpi­su, w któ­rym zbie­ram wszyst­kie swo­je pomy­sły na roz­wój kom­pe­ten­cji czy­tel­ni­czych – sko­men­tuj: „czy­tam sobie”

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: