Zna­my już listę pytań jaw­nych, któ­re będą obo­wią­zy­wać na matu­rze ust­nej w 2025 r. Nie jest zasko­cze­niem, że w tym roku pytań jest nie­co wię­cej – po raz pierw­szy zda­ją­cy będą musie­li opa­no­wać wszyst­kie zagad­nie­nia z pod­sta­wy pro­gra­mo­wej, a nie z uprosz­czo­nych wyma­gań egza­mi­na­cyj­nych – ale mimo to zmia­na jest marginalna.

 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Jakie zmiany na maturze ustnej w 2025 r.?

Na liście znaj­du­je się 112 pytań, czy­li o 2 wię­cej niż obo­wią­zu­ją­ce w 2023 i 2024 r. 110 zagad­nień. Ponad­to do gry wkra­cza 13 nowych lek­tur. Lista jest dostęp­na na stro­nie CKE (link poniżej).

Czy matura ustna w 2025 r. będzie trudniejsza?

O ile w 2023 r. i 2024 r. obo­wią­zy­wa­ły wyma­ga­nia egza­mi­na­cyj­ne, o tyle teraz już ich nie będzie. W zamian cze­kać będzie pod­sta­wa pro­gra­mo­wa – ale tak napraw­dę poza licz­bą lek­tur i pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2025 r. nie­wie­le ule­gnie zmia­nie. Podob­nie będzie na egza­mi­nie pisem­nym, gdzie po pro­stu zwięk­szy się zakres mate­ria­łu. Więk­sza rewo­lu­cja doty­czyć będzie matu­ry roz­sze­rzo­nej z języ­ka pol­skie­go, albo­wiem od 2025 r. obo­wią­zy­wać będą dodat­ko­we lek­tu­ry, a sam egza­min będzie skła­dać się rów­nież z czę­ści testowej.

Lektury na maturze ustnej 2025 z języka polskiego

Naj­waż­niej­szą nowo­ścią od 2025 r. będzie zwięk­szo­na licz­ba lek­tur – 53 zamiast 40. Matu­rzy­ści będą musie­li znać dodat­ko­wo nastę­pu­ją­ce utwory:

 • Ody­se­ja – Homer
 • Romeo i Julia – Wil­liam Szekspir
 • wybra­ne saty­ry Igna­ce­go Krasickiego
 • wybra­ne bal­la­dy, w tym Roman­tycz­ność Ada­ma Mickiewicza
 • Nie-Boska Kome­dia – Zyg­munt Krasiński
 • Z legend daw­ne­go Egip­tu – Bole­sław Prus
 • Chło­pi (tom I – Jesień) – Sta­ni­sław Reymont
 • Roz­dzio­bią nas kru­ki, wro­ny... – Ste­fan Żeromski
 • Fer­dy­dur­ke – Witold Gom­bro­wicz (frag­men­ty)
 • Dro­ga doni­kąd – Józef Mac­kie­wicz (frag­men­ty)
 • Mada­me – Anto­ni Libe­ra (frag­men­ty)
 • Podró­że z Hero­do­tem – Ryszard Kapu­ściń­ski (frag­men­ty)
 • Zemsta – Alek­san­der Fredro

Na pocie­sze­nie mogę jed­nak powie­dzieć, że nie ma powo­dów do obaw. Pomo­gę Wam prze­brnąć przez wszyst­kie pyta­nia jaw­ne! Dzię­ki moim opra­co­wa­niom w 2023 r. 100% z Was zda­ło egza­min ust­ny. Gdy tyl­ko opra­cu­ję nowe pyta­nia jaw­ne na matu­rę w 2025 r., znaj­dzie­cie je w moim sklepie!