Pole­cam dru­gi odci­nek „Ale Jazz! Pod­cast”. Inter­pre­tu­je­my tek­sty pio­se­nek Elek­trycz­nych Gitar, mówi­my o „pro­jek­tach” i pra­cy w kor­po; o tym, co robi z nami mia­sto; dla­cze­go war­to być gra­ba­rzem i skąd pomysł, że „ona jest peda*em”.
Wspo­mi­na­my tak­że Dariusz Wasi­lew­skiKwiat Jabło­ni.
Wszyst­ko koń­czy wani­ta­tyw­ny cytat o Pol­sce: „wszyst­ko *uj”.
Ane­ta Kory­cińska – Baba od pol­skie­go i Jan Bro­żek— kul­tu­ro­znaw­ca — dzie­li nas deka­da, co w kwe­stii zna­jo­mo­ści kul­tu­ry popu­lar­nej ozna­cza lata świe­tle. Inter­pre­tu­je­my tek­sty pio­se­nek i lubi­my się zaska­ki­wać. W dru­gim odcin­ku śpie­wa­ją­cy gine­ko­log i zmia­ny w języ­ko­wym obra­zie świa­ta: Elek­trycz­ne Gitary. 
Nie jeste­śmy nawet tak pro­fe­sjo­nal­ni, jak Pod­sia­dło i Kotar­ski, ale na pew­no mniej śmiesz­ni. Słu­chasz na wła­sną odpo­wie­dzial­ność w YouTu­be, Spo­ti­fy, Patro­ni­te, Google Pod­ca­sts, Apple Podcasts.
- za opra­wę dźwię­ku do sta­nu słu­chal­no­ści odpo­wia­da: Moni­ka Adam­ska – Mięk­ko Stu­dio Gło­su Moni­ka Adam­ska Moni­ka Adam­ska – woka­list­ka i tre­ner­ka głosu
- okład­kę zro­bi­ła dla nas: Zuzia Lacho­wicz