Krzysz­tof Chwa­łek zamie­ścił w por­ta­lu edu­ka­cyj­nym Twinkl spis „15 pod­ka­stów i blo­gów, któ­re pomo­gą nauczy­cie­lom i rodzi­com w codzien­nej pra­cy z dzieć­mi. Wśród nich zna­la­zły się mate­ria­ły bar­dziej i mniej ofi­cjal­ne, przy­go­to­wa­ne przez spe­cja­li­stów, jak i przez prak­ty­ków w nauczaniu”. 

Bar­dzo dzię­ku­ję za to wyróżnienie!

Arty­kuł prze­czy­ta­cie TUTAJ

Moje­go pod­ca­stu może­cie posłuchać:

YOUTUBE

Spo­ti­fy