Yeah! 11 lute­go to Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet i Dziew­cząt w Nauce — usta­no­wio­ny przez ONZ. Z tej oka­zji posta­no­wi­łam przyj­rzeć się listom lek­tur obo­wiąz­ko­wych z języ­ka pol­skie­go i filo­zo­fii. Jaki pro­cent twór­ców sta­no­wią w nich kobie­ty?
[dźwięk burzy z piorunami]

👩‍💻A w ramach dzi­siej­sze­go świę­ta zachę­cam do prze­pro­wa­dze­nia (w szko­le lub w domu) warsz­ta­tów o Super­bo­ha­ter­kach (akcja @kosmos­dla­dziew­czy­nek), o któ­rych napi­sa­łam tutaj: https://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​d​a​r​m​o​w​e​-​w​a​r​s​z​t​a​t​y​-​d​l​a​-​s​z​k​o​l​-​o​-​s​u​p​e​r​b​o​h​a​t​e​r​k​a​ch/
— —  —  — —
👩‍⚕️ Mam na sobie blu­zę od pro­fe­sor­ki Kasi @science_mission i @phdmentalhealth @krdedupl – bar­dzo za nią dzię­ku­ję!
— —  —  — —
🧐 Obie­cu­ję, że po przej­rze­niu pod­su­mo­wa­nia zro­zu­mie­cie, dla­cze­go puen­ta jest zwią­za­na z ostat­nio oglą­da­nym prze­ze mnie doku­men­tem „Nauko­wo o ście­kach”. Hehe he hehe.

Weź bab­kę, mat­kę, cór­kę, sio­strę, kum­pe­lę, sąsiad­kę i poroz­ma­wiaj z nią o superbohaterkach!