Mia­łam oka­zję poroz­ma­wiać z Moni­ką Adam­ską w pod­ca­ście Leża­ko­wa­nie, zaini­cjo­wa­nym i pro­wa­dzo­nym przez stu­den­tów Col­le­gium Civitas.

Zapra­szam do posłu­cha­nia naszej roz­mo­wy: https://​open​.spo​ti​fy​.com/​e​p​i​s​o​d​e​/​1​A​S​5​8​T​l​h​C​Q​O​B​R​O​M​m​F​6​5​E​l​1​?​s​i​=​j​G​A​s​h​c​4​m​R​p​G​8​m​P​x​p​v​t​J​3​u​w​&​d​l​_​b​r​a​n​c​h=1

Opis odcin­ka:

Zaczy­na­my, bez cere­gie­li, od obga­da­nia osób uczniow­skich i sys­te­mu edu­ka­cji. Gości­nią odcin­ka jest zna­na i lubia­na Ane­ta Kory­ciń­ska: nauczy­ciel­ka, polo­nist­ka, dzia­łacz­ka spo­łecz­na, beha­wio­ryst­ka, copyw­ri­ter­ka, a w inter­ne­cie poru­sza­ją­ca się pod pseu­do­ni­mem Baba od pol­skie­go: kore­pe­ty­tor­ka, blo­ger­ka, pod­ca­ster­ka i kró­lo­wa memów 🙂

Roz­ma­wia­ły­śmy o kon­dy­cji edu­ka­cji, o tym co myśli o dzi­siej­szej mło­dzie­ży, a tak­że o tym jak to się sta­ło, że zde­cy­do­wa­ła się na taki zawód i jak będzie wyglą­dać szko­ła przyszłości”.

PS Moni­ka Adam­ska uczy śpie­wu, ponoć otwie­ra nie tyl­ko gar­dła, lecz tak­że ser­ca i mózgi! 😉