Stan od 1 wrze­śnia 2021 r. 

Lista lek­tur obowiązkowych

 • Char­les Dic­kens, Opo­wieść wigi­lij­na;
 • Alek­san­der Fre­dro, Zemsta;
 • Jan Kocha­now­ski, wybór fra­szek i tre­nów, w tym Tren VII VIII;
 • Alek­san­der Kamiń­ski, Kamie­nie na sza­niec;
 • Adam Mic­kie­wicz, Redu­ta Ordo­na, Śmierć Puł­kow­ni­ka, Świ­te­zian­ka, Dzia­dy cz. II, Pan Tade­usz (całość);
 • Anto­ine de Saint-Exu­péry, Mały Ksią­żę;
 • Hen­ryk Sien­kie­wicz, Quo vadis, Latar­nik;
 • Juliusz Sło­wac­ki, Bal­la­dy­na;
 • wier­sze wybra­nych poetów.

Obo­wiąz­ko­we, do któ­rych moż­na się odwo­łać, ale wie­dza z nich nie będzie spraw­dza­na w trak­cie egzaminu:

 • wybra­ne pie­śni oraz tre­ny IV Jana Kochanowskiego
 • wybra­ny utwór z cyklu Sone­ty krym­skie Ada­ma Mickiewicza
 • Igna­cy Kra­sic­ki, Żona mod­na
 • Sła­wo­mir Mro­żek, Arty­sta
 • Ste­fan Żerom­ski, Syzy­fo­we prace
 • Mel­chior Wań­ko­wicz, Tędy i owę­dy (wybra­ny reportaż)

A stra­szy­li w waka­cje, że będzie tak: 

LEKTURY OBOWIĄZKOWE KLASA 7 – 8
Stan po nowe­li­za­cji z 13 sierp­nia 2021 roku.

Arty­sta – Sła­wo­mir Mro­żek
Bal­la­dy­na – Juliusz Sło­wac­ki
Kamie­nie na sza­niec – Alek­san­der Kamiń­ski
Mały Ksią­żę – Anto­ine de Saint-Exu­péry
Opo­wieść wigi­lij­na – Char­les Dic­kens
Redu­ta Ordo­na, Śmierć Puł­kow­ni­ka, Świ­te­zian­ka, II część Dzia­dów, wybra­ny utwór z cyklu Sone­ty krym­skie, Pan Tade­usz (całość) – Adam Mic­kie­wicz
Syzy­fo­we pra­ce – Ste­fan Żerom­ski
Quo vadis, Latar­nik – Hen­ryk Sien­kie­wicz;
Wybór fra­szek, pie­śni i tre­nów, w tym tren I, V, VIIVIII – Jan Kocha­now­ski
Wybra­ne wier­sze poetów wska­za­nych w kla­sach IV – VI, a ponad­to Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go, Sta­ni­sła­wa Barań­cza­ka, Cypria­na Nor­wi­da, Bole­sła­wa Leśmia­na, Maria­na Hema­ra, Jaro­sła­wa Mar­ka Rym­kie­wi­cza, Wisła­wy Szym­bor­skiej, Kazi­mie­rza Wie­rzyń­skie­go, Jana Lecho­nia, Jerze­go Lie­ber­ta oraz frasz­ki Jana Sztau­dyn­ge­ra i afo­ry­zmy Sta­ni­sła­wa Jerze­go Leca
Zemsta – Alek­san­der Fre­dro
Żona mod­na – Igna­cy Kra­sic­ki
Tędy i owę­dy (wybra­ny repor­taż) – Mel­chior Wań­ko­wicz
LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE KLASA 7 – 8
Obo­wiąz­ko­wo dwie w każ­dym roku szkol­nym.
Stan po nowe­li­za­cji z 13 sierp­nia 2021 roku.
Dywi­zjon 303 – Arka­dy Fie­dler
Krzy­ża­cy – Hen­ryk Sien­kie­wicz
Mon­te Cas­si­no (frag­men­ty) – Mel­chior Wań­ko­wicz
Oskar i pani Róża – Eric-Emma­nu­el Schmitt
Pamięt­nik z powsta­nia war­szaw­skie­go (frag­men­ty) – Miron Bia­ło­szew­ski
Pozła­ca­na ryb­ka – Bar­ba­ra Kosmow­ska
Wspo­mnie­nia wojen­ne 22 IX 1939 – 5 IV 1945 (frag­men­ty) – Karo­li­na Lanc­ko­roń­ska lub inne utwo­ry lite­rac­kie i tek­sty kul­tu­ry wybra­ne przez nauczy­cie­la, w tym wier­sze poetów współ­cze­snych i repor­ta­że
Sta­ry czło­wiek i morze – Ernest Hemin­gway
Wybra­na powieść kry­mi­nal­na – Aga­tha Chri­stie
Wiel­ki Rybak – Lloyd Cas­sel Douglas
Bursz­ty­ny (wybra­ne opo­wia­da­nie) – Zofia Kos­sak-Szczuc­ka
Nie lękaj­cie się! Roz­mo­wy z Janem Paw­łem II – André Fros­sard
Pla­ców­ka, Zemsta – Bole­sław Prus
Sąd Ozy­ry­sa – Hen­ryk Sien­kie­wicz
Jesien­na miłość – Nico­las Sparks
Zie­le na kra­te­rze – Mel­chior Wańkowicz

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego - Aleksander Fredro - Zemsta
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Alek­san­dra Fre­dry (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, stresz­cze­nie sce­na po sce­nie) ZNAJDZIESZ TEŻMOIM SKLEPIE!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?