Dro­gie oso­by matu­ral­ne, to jest click­ba­it, jed­na z cech współ­cze­sne­go sty­lu publicystycznego 
I to towarzystwo!