🔥JUŻ JEST🔥

Ebo­ok “Jak pisać – matu­ra pod­sta­wo­wa”, dzię­ki któ­re­mu przy­go­tu­jesz się do pisa­nia wypra­co­wa­nia na matu­rze 2022! Zebra­łam wszyst­kie naj­waż­niej­sze ele­men­ty, któ­re oma­wiam na swo­ich zaję­ciach – sche­mat wypra­co­wań, zasa­dy wpro­wa­dza­nia cyta­tu, spo­so­by na roz­pla­no­wa­nie pra­cy i wie­le, wie­le więcej. 

Sta­ra­łam się pisać zro­zu­mia­łym języ­kiem – w koń­cu cho­dzi o to, żeby tekst był zrozumiały!

Pra­ca nad tym ebo­okiem to zwień­cze­nie liczą­cej ponad 7 lat pra­cy jako nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go. Mia­łam pod swo­ją opie­ką set­ki osób uczniow­skich – zarów­no w szko­le, jak i pry­wat­nie – i wiem, co zro­bić, aby przy­go­to­wać się do matu­ry z polskiego.

Dlaczego ebook dotyczy jedynie wypracowań?

To bar­dzo pro­ste – w obec­nej for­mu­le matu­ry (obo­wią­zu­ją­cej od 2015 do 2022 r.) za wypra­co­wa­nie moż­na uzy­skać aż 50 punk­tów – czy­li nie­mal 72%. Wystar­czy więc opa­no­wać sztu­kę pisa­nia roz­praw­ki pro­ble­mo­wej lub inter­pre­ta­cji wier­sza, aby nie musieć mar­twić się o to, czy będziesz mieć 30% na maturze.

Czy zakup ebooka to gwarancja dobrego wyniku na egzaminie?

Oczy­wi­ście, że nie. Jeże­li szu­kasz magicz­nych spo­so­bów na 100% (albo upra­gnio­ne 30%) – muszę cię roz­cza­ro­wać. Aby osią­gnąć wyma­rzo­ny wynik, trze­ba tre­no­wać. Sama pole­cam pisa­nie co naj­mniej 2 roz­pra­wek w mie­sią­cu, ponie­waż w ten spo­sób możesz prze­ro­bić nawet 16 tema­tów (czy­li opra­cu­jesz 16 moty­wów, potre­nu­jesz naj­waż­niej­sze lek­tu­ry i zoba­czysz, jak nale­ży argumentować).

Mój ebook nie daje gwarancji sukcesu, ale znacząco zwiększa szanse na dobry wynik. Jeżeli przeczytasz moje porady i zastosujesz się do nich, z pewnością zaczniesz otrzymywać lepsze oceny z wypracowań

Czym się różni ten poradnik pisania wypracowań od innych książek dostępnych na rynku?

Po pierw­sze – mój ebo­ok jest dostęp­ny wyłącz­nie w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Nie ma potrze­by dru­ko­wać książ­ki, któ­ra po roku prze­sta­nie być potrzebna.

Po dru­gie – w ebo­oku opi­su­ję moje meto­dy, któ­rych część być może znasz z lek­tu­ry moje­go blo­ga. Nie prze­kle­jam goto­wych infor­ma­cji (gdzie bowiem znaj­dziesz porów­na­nie wypra­co­wa­nia do “Kuchen­nych Rewolucji”?)

Po trze­cie – w pli­ku są dostęp­ne mate­ria­ły, z któ­rych korzy­stam pod­czas zajęć (co ozna­cza, że są spraw­dzo­ne). Tabel­ki do uzu­peł­nia­nia, plan­sze infor­ma­cyj­ne do powie­sze­nia nad łóż­kiem czy ćwi­cze­nia inte­rak­tyw­ne to tyl­ko począ­tek atrakcji.

Ebo­ok “Jak pisać – Matu­ra pod­sta­wo­wa” do kupie­nia w cenie 59,99 zł w moim sklepie.