Tag: jak pisać

MATURA ROZSZERZONA 2023 – MOJA AUTORSKA METODA PISANIA WYPRACOWANIA [TABELA]

Mój autor­ski spo­sób na wypracowanie.

Informator dla maturzystów: Perfekcyjne wypracowanie na Maturze w Formule 2023

Arty­kuł o tym, jak napi­sać pra­cę w sty­lu naukowym.

Jak napisać reportaż?

Rady dla tych, któ­rzy chcą pisać repor­ta­że. Znam się 🙂 Moje oso­by uczniow­skie wygry­wa­ją w wie­lu konkursach! 

30.10.2021 – webinar dla osób zdających maturę w 2022 r.

Z pew­no­ścią już od dłu­gie­go cza­su sły­szysz, że matu­ra to egza­min, któ­re­go nie wol­no zlek­ce­wa­żyć. Od niej zale­ży cała Two­ja póź­niej­sza karie­ra. Ale czy wiesz, że matu­ra to jed­no­cze­śnie jeden z naj­bar­dziej sche­ma­tycz­nych egza­mi­nów, jaki powstał? Co roku poja­wia­ją się te same zada­nia, któ­re moż­na roz­wią­zać prak­tycz­nie bez zaglą­da­nia do arkusza.

Ebook “Jak pisać – Matura podstawowa” już w sklepie!

?JUŻ JEST? Ebo­ok “Jak pisać – matu­ra pod­sta­wo­wa”, dzię­ki któ­re­mu przy­go­tu­jesz się do pisa­nia wypra­co­wa­nia na matu­rze 2022! Zebra­łam wszyst­kie naj­waż­niej­sze ele­men­ty, któ­re oma­wiam na swo­ich zaję­ciach – sche­mat wypra­co­wań, zasady...

charakterystyka

Plan pisa­nia cha­rak­te­ry­sty­ki postaci

matura rozszerzona – tematy, przykłady i schemat

wypra­co­wa­nie

matura podstawowa – tematy, przykłady i schemat

wypra­co­wa­nie

Rozprawka problemowa – schemat (matura podstawowa)

Mój autor­ski sche­mat – tabe­la do pisa­nia rozprawek

wstępy w rozprawkach

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Na kore­pe­ty­cjach mam uczniów, któ­rzy zgła­sza­ją się z proś­bą o pomoc zwią­za­ną z ich lękiem przed bia­łą kart­ką. Kom­plet­nie nie wie­dzą, jak pisać wstę­py. Para­li­żu­je ich to. Mam nadzieję,...

Dlaczego dostaje złe oceny z wypracowań?

Wię­cej na ten temat dowiesz się z moje­go kur­su do matu­ry (w skle­pie znaj­dziesz też kurs do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty). Chesz się z nim zapo­znać? KLIKNIJ TUTAJ.  Wię­cej na ten temat dowiesz się z moje­go kur­su do egzaminu...

Jak napisać OGŁOSZENIE?

Jak napi­sać ogło­sze­nie na egzaminie?

Jak napisać ZAPROSZENIE?

Jak napi­sać zapro­sze­nie na egza­mi­nie ósmoklaisty? 

Streszczenie – matura w formule od 2015 r.

Jak napi­sać stresz­cze­nie ma matu­rze? To zada­nie jest banal­nie pro­ste, ale ucznio­wie tra­cą na nim naj­wię­cej punk­tów, ponie­waż nie zna­ją spo­so­bu, jak speł­nić kry­te­ria. Oto prze­pis 🙂  IMIĘNAZWISKO AUTORA  w tek­ście pt.: „TYTUŁ”, OPUBLIKOWANYM...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep