Wstęp: omów motyw zawar­ty w tema­cie pra­cy, jego róż­ne obli­cza; kon­tekst* np. histo­rycz­ny, filo­zo­ficz­ny; dopro­wadź tym wstę­pem do stwier­dze­nia tezy – maks. 5 zdań złożonych

Teza: Nale­ży zatem stwier­dzić, że (zda­nie oznaj­mu­ją­ce, naj­le­piej wybrać jed­ną z wer­sji zawar­tych w tema­cie pra­cy, koniecz­nie taką, jaką suge­ru­je fragment)


argu­ment 1:

 • wpro­wa­dze­nie – jaki aspekt tezy będziesz oma­wiać na pod­sta­wie przykładu 

 • przy­kład, książ­ka – ten z fragmentu

 • reflek­sje na ten temat z tej książ­ki + cyta­ty na zasa­dzie kanap­ki – opi­sa­ne w tek­ście poniżej

 • kon­tekst

 • pod­su­mo­wa­nie 

argu­ment 2:

 • wpro­wa­dze­nie – jaki aspekt tezy będziesz oma­wiać na pod­sta­wie przykładu 

 • przy­kład, książka

 • reflek­sje na ten temat z tej książki

 • kon­tekst

 • pod­su­mo­wa­nie 

argu­ment 3:

 • wpro­wa­dze­nie – jaki aspekt tezy będziesz oma­wiać na pod­sta­wie przykładu 

 • przy­kład, książka

 • reflek­sje na ten temat z tej książki

 • kon­tekst

 • pod­su­mo­wa­nie 

zakoń­cze­nie:

 • odwo­ła­nie do tezy

 • przy­po­mnie­nie naj­le­piej w zda­niu zło­żo­nym wszyst­kich postaci/miejsc/tekstów z argumentów

 • kon­tekst

 • reflek­sje 


*kon­tek­sty umiesz­czasz gdziekolwiek