To moja autor­ska meto­da na wypra­co­wa­nia, nie gło­wisz się i nie dry­fu­jesz po bez­dro­żach pust­ki umy­sło­wej — w każ­dym aka­pi­cie wiesz, co pisać. 

TU znaj­dziesz ZASADY pisa­nia wraz z obra­zo­wym wyja­śnie­niem: KLIK

Sko­piuj poniż­szą tabe­lę i pisz tekst po pra­wej stro­nie, po lewej masz jasno zapi­sa­ne, co się ma zna­leźć na każ­dym eta­pie pracy.


1 aka­pit 

wstęp

wpro­wa­dze­nie do tema­tu: oma­wiasz temat, róż­ne aspek­ty, kon­tekst – 4 – 5 zdań. (1+1)

TEZA: ma być jasna i być zda­niem oznaj­mu­ją­cym. 1 zda­nie. (=2)


2 aka­pit

ARGUMENT  (pod­te­za 1) jed­no zło­żo­ne zdanie. 

ODWOŁANIE DO FRAGMENTU (tu poda­jesz gatu­nek, tytuł utwo­ru, jego autor­stwo i wpro­wa­dzasz boha­te­ra np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści Bole­sła­wa Pru­sa pt. “Lal­ka”, w któ­rej Sta­ni­sław Wokul­ski…(jed­no zda­nie zło­żo­ne pod­rzęd­nie przydawkowe)

reflek­sja z tre­ści frag­men­tu w odnie­sie­niu do argu­men­tu i tezy- nie stresz­czasz, piszesz tyl­ko to, co doty­czy tema­tu; kon­tekst (pisz – ile chcesz, poka­zuj kon­kre­ty, pamię­taj o cytatach)

pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy


3 aka­pit

ARGUMENT  (pod­te­za 1) jed­no zło­żo­ne zdanie. 

ODWOŁANIE DO CAŁOŚCI – jeśli wyma­ga tego temat – LUB DO INNEGO TEKSTU (tu poda­jesz gatu­nek, tytuł utwo­ru, jego autor­stwo i wpro­wa­dzasz boha­te­ra np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści Bole­sła­wa Pru­sa pt. “Lal­ka”, w któ­rej Sta­ni­sław Wokulski…

reflek­sja z tre­ści frag­men­tu w odnie­sie­niu do argu­men­tu i tezy- nie stresz­czasz, piszesz tyl­ko to, co doty­czy tema­tu; kontekst

pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy


4 aka­pit

ARGUMENT  (pod­te­za 1) jed­no zło­żo­ne zdanie. 

ODWOŁANIE DO INNEGO TEKSTU (tu poda­jesz gatu­nek, tytuł utwo­ru, jego autor­stwo i wpro­wa­dzasz boha­te­ra np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści Bole­sła­wa Pru­sa pt. “Lal­ka”, w któ­rej Sta­ni­sław Wokulski…

reflek­sja z tre­ści frag­men­tu w odnie­sie­niu do argu­men­tu i tezy- nie stresz­czasz, piszesz tyl­ko to, co doty­czy tema­tu; kontekst

pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy


5 aka­pit

ODWOŁANIE DO TEZY

przy­po­mnie­nie argu­men­tów i przykładów

reflek­sje z treści


Napi­sa­ne? To teraz koniecz­nie prze­czy­taj poniż­sze zasady: 
Jeśli chcesz, bym spraw­dzi­ła Two­ją pra­cę, zapra­szam do wyku­pie­nia usłu­gi spraw­dza­nia rozprawek: