❗️AAAAAAA MIESIĄC DO MATURY, A JA NIC NIE UMIEM?⁉️
😟No więc tak: obejrzałaś_eś już wszyst­kie nowe seria­le na Net­fli­xie, posprzątałaś_eś cały pokój na błysk, patrzysz — a tu się oka­zu­je, że do matu­ry pozo­stał rap­tem mie­siąc. Co robić? Emi­gro­wać do Ame­ry­ki Połu­dnio­wej i tam szu­kać pra­cy jako opiekun_a alpak? Kupić duże pudeł­ko lodów i zacząć roz­pa­czać? A może scho­wać się pod kocy­kiem i uda­wać, że matu­ra nie istnieje?
👉Oczy­wi­ście wszyst­ko to możesz zro­bić — ale moż­na jesz­cze podejść do matu­ry prag­ma­tycz­nie. Owszem, bez przy­go­to­wa­nia może być ci trud­no dostać 100%, ale masz jesz­cze dużo cza­su, żeby powal­czyć o 70% (a co naj­mniej o 30%).
🤩Wyko­rzy­staj ostat­ni mie­siąc na to, co jest naj­waż­niej­sze: na naukę pisa­nia rozprawki!
Znam się na tym! Testo­wa­łam na ludziach i wie­le osób skoń­czy­ło matu­rę z wyni­ka­mi powy­żej 95% (nie żar­tu­ję, poczy­tasz o tym w reko­men­da­cjach).

🚂Roz­praw­ka – twój bilet do zda­nej matury 🚉
Co robić na mie­siąc przed maturą?
Gdy cza­su jest coraz mniej, musisz sku­pić się na priorytetach:
  • przy­po­mnij sobie, o co cho­dzi­ło w naj­waż­niej­szych lek­tu­rach gwiazd­ko­wych (odśwież stresz­cze­nie „Lal­ki”, „Wese­la”, „Dzia­dów cz. III” i „Pana Tadeusza”)
  • pisz wypra­co­wa­nia co naj­mniej raz w tygo­dniu zgod­nie ze sche­ma­tem, któ­ry tu publikuję.
Na matu­rze pod­sta­wo­wej z pol­skie­go możesz dostać mak­sy­mal­nie 70 punk­tów, z cze­go 20 punk­tów to oce­na z czę­ści testo­wej, a 50 punk­tów — z wypra­co­wa­nia. Prze­kła­da­jąc to na liczby:
  • jeśli napi­szesz wypra­co­wa­nie na 100%, będziesz mieć 71% na maturze
  • żeby zdać matu­rę, potrze­bu­jesz 21 punk­tów, czy­li 42% punk­tów za wypracowanie
Nie musisz bawić się w odpo­wia­da­nie na pyta­nia testo­we — oczy­wi­ście war­to to zro­bić (zawsze moż­na urwać na teście kil­ka punk­tów, nawet jeśli strze­lasz), ale na mie­siąc przed matu­rą musisz sku­pić się na wypracowaniu.
CKE daje za dar­mo 34% na maturze!
Na matu­rze dosta­niesz prak­tycz­nie za darmo:
  • 4 punk­ty za popraw­ność rze­czo­wą — jeśli nie napi­szesz cze­goś nie­zgod­ne­go z tek­stem kul­tu­ry (i nie będzie to gru­by błąd)
  • 6 punk­tów za zamysł kom­po­zy­cyj­ny — jeśli podzie­lisz tekst na wstęp, roz­wi­nię­cie i zakoń­cze­nie, a każ­dy argu­ment będzie zapi­sa­ny w oddziel­nym akapicie
  • 4 punk­ty za styl — jeśli nie będziesz prze­kli­nać, nawi­jać jak do zio­mecz­ka na uli­cy, sto­so­wać roz­wi­nię­tych niczym gospo­dar­ka kra­ju kwit­ną­cej wiśni meta­for ani sty­lu urzę­do­we­go w brzmie­niu nada­nym w §144 kodek­su języ­ka urzędowego.
  • 6 punk­tów za popraw­ność języ­ko­wą — jeśli będziesz pisać po pol­skie­mu i nie popeł­nisz błę­dów sty­li­stycz­nych (two­je wypra­co­wa­nie musi być zro­zu­mia­łe dla czy­tel­ni­ka z zewnątrz)
  • 4 punk­ty za popraw­ność zapi­su — jeśli nie popeł­nisz błę­dów orto­gra­ficz­nych i interpunkcyjnych
W zasię­gu masz więc 24 punk­ty, któ­re nie wyma­ga­ją żad­ne­go wysił­ku. Jest to wystar­cza­ją­co, żeby zdać matu­rę. Aby je otrzy­mać, musisz jedy­nie napi­sać tezę, któ­ra będzie zgod­na z tema­tem w pole­ce­niu, podać 3 argu­men­ty, odnieść się do frag­men­tu tek­stu, cało­ści lek­tu­ry i inne­go tek­stu kul­tu­ry. Jeśli to zro­bisz, dosta­niesz mini­mum 7, a mak­si­mum 24 punkty.

ZAPRASZAM CIĘROZPRAWKOWĄ PODRÓŻ!

POCIĄG DO PISANIA

Jak zaczy­nać? Oczy­wi­ście od koń­ca 🙂
Wyja­śniam, na czym pole­ga pisa­nie wstę­pów do rozprawek. 
W naszej podró­ży roz­praw­ko­wej zatrzy­mu­je­my się na sta­cji TEZA
🍪☕️
Popa­trzy­my na krowę! 🐮
„Czym jest teza?” – pyta­ją mnie ucznio­wie. „Sta­no­wi­skiem”.
No i poza­mia­ta­ne, bo prze­cież wypa­da­ło­by wyja­śnić, czym jest to stanowisko. 
Zatem dzi­siaj piszę o tym, jak wyra­zić zda­nie, a jed­no­cze­śnie go nie wyra­żać, bo trze­ba sto­so­wać for­my nieosobowe. 
W roz­praw­ko­wej podró­ży sta­cja ROZWINIĘCIE! W każ­dym prze­dzia­le jadą czte­ry osoby: 
😈 argument
👻 przy­kład tekstu
🤖 reflek­sja z treści
👽 podsumowanie.
Poznaj ich i opro­wadź po okolicy! 
😜
Ostat­ni przy­sta­nek: ZAKOŃCZENIE
Spo­koj­nie, jesz­cze będzie­my oglą­dać zdję­cia z wycieczki.
Nasza podróż z roz­praw­ką już się skoń­czy­ła. Czas na wyżer­kę i oglą­da­nie zdjęć z wyciecz­ki, czy­li MATURALNE SOS‑y.
🍕🌮🍟

Reflek­sje z podróży

Matu­ral­ne SOS‑y i cyto­wa­nie na kanapkę 😜