CKE wyj­dą oczy z orbit! Zro­bi­li­śmy to! Zesta­wy matu­ral­ne z angiel­skie­go, pol­skie­go i mate­ma­ty­ki, ale — jak to mówi Mata „nie­zła becz­ka!” — z wyko­rzy­sta­niem tek­stów z pol­skie­go rapu. 
Baw­cie się dobrze — tak, jak my 🤪
Dzię­ku­ję za zapro­sze­nie do tego sza­leń­stwa: Obli­cze­nia i ana­li­zy w rapie/ Dave z Ame­ry­ki/ Janusz Wal­czuk Yah00/ Mad­dog Gfx/ Rapor­ta­ży­sta i ja — Wasza Baba od pol­skie­go.
W arku­szach z języ­ka pol­skie­go wyko­rzy­sta­łam tek­sty: Piotr Szwed, Young Leosia, Oliw­ka Bra­zil 3y Gun Kara, Quebo­na­fi­de, Filip Lech, Taco Hemin­gway, Bia­łas.
Jest super!

RAPe­ty­to­rium OUT NOW, czy­li nasz autor­ski zbiór rapo­wych zadań maturalnych!
Kil­ka mie­się­cy temu zauwa­ży­li­śmy, że nie­sa­mo­wi­cie pozy­tyw­nie przy­ję­li­ście nasz arkusz matu­ral­ny opar­ty na rapo­wych zada­niach, więc zde­cy­do­wa­li­śmy się pójść o krok dalej. RAPe­ty­to­rium to w skró­cie zbiór zadań matu­ral­nych stwo­rzo­ny przez nas oraz zapro­szo­nych gości, bez któ­rych jego opra­co­wa­nie nie było­by moż­li­we. W trak­cie ukła­da­nia zadań sku­pia­li­śmy się przede wszyst­kim na tre­ści oraz budo­wie poje­dyn­cze­go zada­nia, żeby uczy­nić je jak naj­cie­kaw­szym w odbio­rze przez roz­wią­zu­ją­ce­go. Z tej racji wszyst­kie zada­nia bez­po­śred­nio nawią­zu­ją do kul­to­wych kawał­ków lub wyda­rzeń zwią­za­nych z rapem. 
W zbio­rze znaj­dzie­cie kil­ka sekcji:
- mate­ma­tycz­na (stwo­rzo­na przez nas) liczą­ca kil­ka­dzie­siąt prze­kro­jo­wych rapo­wych ćwi­czeń z róż­nych działów
- polo­ni­stycz­na (stwo­rzo­na przez Baba od pol­skie­go oraz Rapor­ta­ży­sta ) zawie­ra­ją­ca 2 peł­no­praw­ne arku­sze matu­ral­ne, spis moty­wów lite­rac­kich oraz krót­kie defi­ni­cje wybra­nych środ­ków sty­li­stycz­nych wraz z ich przy­kła­da­mi zawar­ty­mi w rapo­wych kawałkach
- angli­stycz­na (stwo­rzo­na przez Dave z Ame­ry­ki) skła­da­ją­ca się głów­nie z zadań zamknię­tych spraw­dza­ją­cych rozu­mie­nie tek­stów pisa­nych oraz zna­jo­mość środ­ków języ­ko­wych na pod­sta­wie hip-hopu
- fizycz­na (nasze­go autor­stwa) zawie­ra­ją­ca prost­sze zada­nia (wyma­ga­ją­ce jedy­nie pod­sta­wie­nia do wzo­ru) oraz te bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne, do któ­rych roz­wią­za­nia potrzeb­na jest wie­dza z zakre­su rozszerzonego
- sek­cja Janu­sza Pro­fe­sor­czu­ka (współ­two­rzo­na z Janusz Wal­czuk Yah00 oraz B24) skła­da­ją­ca się z kil­ku zadań stwo­rzo­nych na pod­sta­wie pio­se­nek oraz przy­gód człon­ków żoli­bor­skiej ekipy
Za stro­nę arty­stycz­ną, czy­li pro­jekt okład­ki, ilu­stra­cje oraz rysun­ki ozda­bia­ją­ce zbiór odpo­wia­da nie­za­wod­ny Mad­dog Gfx!
„RAPe­ty­to­rium” swo­im zakre­sem obej­mu­je prze­kro­jo­we zada­nia z pozio­mu pod­sta­wo­we­go przed­mio­tów obo­wiąz­ko­wych na matu­rze, a tak­że z fizy­ki na pozio­mie roz­sze­rzo­nym. W zbio­rze znaj­dzie­cie też odpo­wie­dzi, któ­re pozwo­lą Wam na zwe­ry­fi­ko­wa­nie samych sie­bie (w tym czte­ry wzor­co­we roz­praw­ki matu­ral­ne + e‑mail z angiel­skie­go). Książ­ka posia­da oko­ło 140 stron (zosta­ła wydru­ko­wa­na w for­ma­cie A5). 
Teraz naj­waż­niej­sze: głów­nym zamy­słem stwo­rze­nia „RAPe­ty­to­rium” nie jest chęć stwo­rze­nia swo­je­go pro­duk­tu, ale roz­luź­nie­nie sek­to­ra edu­ka­cyj­ne­go, któ­ry po pro­stu zamarł w miej­scu. Od dzie­się­cio­le­ci roz­wią­zu­je­my zada­nia o nie­zmien­nej tre­ści, opar­te na jed­na­ko­wych sche­ma­tach (czyt. Pan Mirek kupił 33 arbu­zy), któ­re w żaden spo­sób nie zachę­ca­ją do nauki przed­mio­tów szkol­nych. W naszym zbio­rze znaj­dzie­cie ćwi­cze­nia, któ­rych zada­niem jest przy­ku­cie Waszej uwa­gi na samej tre­ści, któ­ra zmo­bi­li­zu­je do ich roz­wią­zy­wa­nia. Nie jeste­śmy wydaw­nic­twem edu­ka­cyj­nym, więc w książ­ce może­cie natra­fić na nie­cen­zu­ral­ne sło­wa (cen­zu­ra kawał­ków rapo­wych mija się z celem) oraz dwu­znacz­ne nawią­za­nia, do któ­rych przy­zwy­cza­ili nas twór­cy na scenie.
W przy­pad­ku, gdy­by­ście byli zain­te­re­so­wa­ni zaku­pie­niem nasze­go zbio­ru, może­cie zro­bić to na naszej stro­nie inter­ne­to­wej (do któ­rej link znaj­dzie­cie w komen­ta­rzu) Pamię­taj­cie, że na sprze­daż wysta­wia­my ści­śle limi­to­wa­ny nakład zale­d­wie 100 Sztuk! 
Zwróć­cie rów­nież uwa­gę na ter­min wysył­ki poda­ny na stro­nie. CENA zesta­wu wyno­si 54,20 zł (+nie­spo­dzian­ka), WYSYŁKA jest DARMOWA do 20.04 (na tere­nie kraju).
Mamy nadzie­ję, że zamie­ni­my naukę w coś zde­cy­do­wa­nie przy­jem­niej­sze­go – cze­ka­my na Wasz feed­back! Będzie­my wdzięcz­ni za każ­de polu­bie­nie, komen­tarz i udo­stęp­nie­nie, żeby to poszło w Polskę!