Drodzy, wielokrot­nie w trak­cie sprawdza­nia wypra­cow­ań uderza­łam głową w klaw­iaturę (no dobra, praw­ie!). Postaram się wyp­isać najczęst­sze błędy (wpis w nieustan­nej edycji). 

 1. Przed wysłaniem pra­cy, nie czy­tasz jej. Najlepiej to zro­bić na głos, wtedy usłyszysz powtórzenia. Pamię­taj, że pod­pisu­jesz się włas­nym imie­niem i nazwiskiem, zad­baj o to, by nikt nie rzu­cał wul­gar­yzmów przy czytaniu. 
 2. Piszesz bez planu! Takie tek­sty to zakała świa­ta; chaos myśli przekła­da się na bała­gan w języku. Zan­im zaczniesz pisać, przes­tudi­uj dokład­nie schemat pisa­nia rozpraw­ki prob­le­mowej: https://babaodpolskiego.pl/2019/04/08/rozprawka-problemowa-wypracowanie-maturalne/
 3. Zwróć uwagę na cytaty przy pier­wszym argu­men­cie, który tworzysz na pod­staw­ie frag­men­tu, jaki jest w polece­niu. Schemat powinien być jak kanap­ka: najpierw wprowadza­sz myśl, po dwukrop­ku dajesz cytat, który ją potwierdza, po myśl­niku komen­tarz. Przykład masz w powyższym linku. 
 4. Przy pier­wszym argu­men­cie nie pisz: „na pod­staw­ie frag­men­tu…” trak­tuj to, co ci dano, jako całość, cho­ci­aż piszesz o frag­men­cie, wtedy zbliżasz się do sty­lu naukowego, a nie wpisu w blo­gasku czy odpowiedzi na pytanie. 
 5. Nie sto­suj cza­sown­ików osobowych, zami­ast nich użyj: warto, trze­ba, należy, moż­na. Np. Moż­na zatem stwierdz­ić, że… — Brz­mi lep­iej niż pod­stawówkowe „moim zdaniem”, prawda?
 6. Pil­nuj spójnoś­ci cza­su, jak piszesz w cza­sie przeszłym, to nie zmieni­aj go nagle na teraźniejszy. 
 7. Nie sym­pa­tyzuj z czytel­nikiem, nie pisz: nam, nami. To ma być pra­ca w sty­lu naukowym. 
 8. Piszesz na kom­put­erze? Wpisz ctrl+F i wyszukaj słowa, które piszesz najczęś­ciej, zamień je na syn­on­imy. Jeśli to nie pomoże, to przeczy­taj wypra­cow­anie na głos i nagraj to na dyk­ta­fonie. Od razu usłyszysz, jakie kosz­mar­ki chci­ałeś pod­pisać włas­nym imie­niem i nazwiskiem. Powtórzenia w obrę­bie aka­pitu są trak­towane jako błąd stylu. 
 9. Uważaj na błędy kar­dy­nalne, czyli nie możesz pomylić się przy pisa­niu o: Bogurodz­i­cy, Tre­nach, Dzi­adach, Panu Tadeuszu, Lalce, Weselu, Fer­dy­durke, Sklepach cynamonowych. 
 10. Najczęst­sze błędy: naprawdę, na pewno, tę/tą (tę — z Biernikiem, tą — z Narzęd­nikiem); imiesłowy odd­ziel przecinka­mi, cho­ci­aż lep­iej ich nie stosować; okazu­je się (bez „być”, wtedy jest to kalka z języ­ka niemieck­iego, błąd!); odgry­wać rolę, pełnić funkcję; 
 11. Akapi­ty muszą mieć min­i­mum cztery zda­nia złożone, ale to jest abso­lutne minimum. 
 12. Nie lej wody, zapom­nij o pus­tosłow­iu: jak­by, niby, poprzez (wystar­czy przez).
 13. Pamię­taj o spójnikach sko­relowanych, one chodzą w parze, jeżeli piszesz zarówno, po przecinku musisz napisać: jak i, np. zarówno, jak i; nie tylko, lecz także. 
 14. Nie pisz: książ­ka, utwór, dzieło — przy­na­jm­niej nie za pier­wszym razem; zami­ast tego zas­to­suj nazwę gatunku, tytuł. 
 15. Sportowiec nie wymię­ka przed metą, pisz dobre zakończenia — muszą pełnić funkcję pod­sumowa­nia, wspom­nij w nich wszys­t­kich bohaterów z argu­men­tów, dodaj kon­tekst. Redak­tor po przeczy­ta­niu wstępu i zakończenia ma wiedzieć, o czym jest dany tekst. 
 16. Pow­tarzal­ność, brak tek­stów kul­tu­ry? Odpowiedź jest jed­na: za mało czy­tasz. I ten slo­gan pow­tarzany przez rodz­iców jest prawdą. Słuchaj muzy­ki, która wyma­ga pra­cy umysłowej. Buduj swój słown­ik. Na zaćmie­nie zro­biłam dla ciebie zestaw moty­wów (też możesz pomóc mi go rozbu­dowywać): https://babaodpolskiego.pl/tag/topos/
 17. Tak, tek­sty PRO8L3M to też tek­sty kultury. 

Przy­pom­i­nam, że pisanie to ćwicze­nie, nikt nie rodzi się z sześ­ciopakiem na brzuchu. To trze­ba wypra­cow­ać, ja mam się wściekać, że nie dociera do ciebie, co mówię, a ty masz dalej pisać i starać się popraw­iać błędy. Nie staw­iam ocen za wypra­cow­a­nia, bo uważam, że to absurd. Jed­nak razem może­my przez to prze­jść i gwaran­tu­je wam wyni­ki ok 100%. Potwierd­zone i przetestowane na moich absol­wen­tach. Uwierz, da się! 

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)