Wszyst­ko zale­ży od tego, do kogo kie­ru­jesz swo­je sło­wa, jed­nak sche­mat listu war­to zacho­wać niezmienny. 

  1. W pra­wym gór­nym rogu: miej­sce, data np. Piotr­ków Try­bu­nal­ski, 01.11.2011r.

2. Z lewej stro­ny od aka­pi­tu: zwrot grzecz­no­ścio­wy (apo­stro­fa) – pisa­na wiel­ką lite­rą, np. Kocha­na Babciu!

3. a) Następ­nie (jeże­li zwrot grzecz­no­ścio­wy zakoń­czy­łeś wykrzyk­ni­kiem) piszesz od nowe­go aka­pi­tu wiel­ką literą. 

3. b) Następ­nie (jeże­li zwrot grzecz­no­ścio­wy zakoń­czy­łeś prze­cin­kiem) piszesz od nowe­go aka­pi­tu małą literą. 

3. c) Opisz powód swo­je­go listu, skąd piszesz, czy myślisz czę­sto o odbior­cy, dla­cze­go wybrałeś/aś tę for­mę kontaktu. 

4. W liście na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty war­to byś dodał swo­je prze­my­śle­nia i poparł je tek­stem kul­tu­ry i przy­kła­dem z lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, np. w liście na temat poma­ga­nia ludziom war­to odwo­łać się do Małe­go Księ­cia Listu do ludo­żer­ców. (Naj­le­piej do trzech tekstów). 

5. Pamię­taj o zwro­tach grzecz­no­ścio­wych, pyta­niach do adre­sa­ta listu, zaim­kach pisa­nych wiel­ką literą. 

6. W zakoń­cze­niu od nowe­go aka­pi­tu pod­su­muj wnio­ski, napisz coś miłe­go odbior­cy, daj znać, że o nim myślisz i cze­kasz na odpo­wiedź lub spotkanie. 

7. Pod­pisz się:

Z wyra­za­mi szacunku

Ane­ta

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)