Tag: list

Co powiedział(a/_)byś sobie z przyszłości?

Nad­szedł czas na napi­sa­nie listu do... siebie.
Pomysł na ostat­nią godzi­nę wychowawczą. 

list

Wszyst­ko zale­ży od tego, do kogo kie­ru­jesz swo­je sło­wa, jed­nak sche­mat listu war­to zacho­wać nie­zmien­ny. 1. W pra­wym gór­nym rogu: miej­sce, data np. Piotr­ków Try­bu­nal­ski, 01.11.2011 r. 2. Z lewej stro­ny od aka­pi­tu: zwrot grzecznościowy...