Matu­ra w tym roku? To bierz się do ćwi­czeń, bez tre­nin­gów nie wyćwi­czysz mię­śni na brzu­chu, bez ćwi­czeń nie napi­szesz dobrej pracy. 

wzo­ry, sche­ma­ty: TUTAJ


przy­kła­do­we pra­ce: TUTAJ


tema­ty wypra­co­wań: TUTAJ


A na koniec koniecz­nie prze­czy­taj to i popraw błędy: 

A jeże­li czu­jesz, że nie dasz rady bez wspar­cia, to zapra­szam tutaj: