Matu­ra w tym roku? To bierz się do ćwi­czeń, bez tre­nin­gów nie wyćwi­czysz mię­śni na brzu­chu, bez ćwi­czeń nie napi­szesz dobrej pracy. 


wzo­ry, sche­ma­ty: TUTAJ

przy­kła­do­we pra­ce: TUTAJ

tema­ty wypra­co­wań: TUTAJ

A na koniec koniecz­nie prze­czy­taj to i popraw błędy: 


Jeśli nadal potrze­bu­jesz wspar­cia, to zapra­szam tu: