1. ogło­sze­nie: dla kogo? co ogłaszasz?
  2. dla­cze­go?  jakiej oka­zji? na co? 
  3. ustal datę, godzi­nę, miejsce
  4.  po co? dwa argu­men­ty zachę­ca­ją­ce do uczest­nic­twa “war­to przyjść, ponieważ...”
  5. dodat­ko­we infor­ma­cje np. o tym, że trze­ba coś zapła­cić, albo spe­cjal­nie się ubrać
  6. kto zapra­sza?
  7. pod­pis: XYZ
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)