Dla­cze­go war­to dobrze napi­sać ogło­sze­nie na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty? Bo daje aż trzy punk­ty! Aby tyle zdo­być, musiałb_ś zro­bić bez­błęd­nie trzy zada­nia językowe!

Punk­ta­cja pod­czas egzaminu:

TREŚĆFORMA

POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA

UWAGI

2 pkt treść zgod­na z pole­ce­niem, uwzględ­nio­ne 2 argu­men­ty; uwzględ­nio­nych 5 ele­men­tów doty­czą­cych for­my: kto ogła­sza? komu ogła­sza? co ogła­sza? kie­dy się odby­wa? gdzie się odbywa? 

1 pkt – łącz­nie nie wię­cej niż dwa błę­dy (języ­ko­we, orto­gra­ficz­ne, inter­punk­cyj­ne). (dla uczniów ze spe­cjal­ny­mi trud­no­ścia­mi w ucze­niu się — łącz­nie do trzech błędów)

Jeże­li uczeń uwzględ­nia 5 ele­men­tów ogło­sze­nia, a poda­je tyl­ko jeden argu­ment, w kry­te­rium „Treść i for­ma” otrzy­mu­je 1 punkt. 

1 pkt treść zgod­na z pole­ce­niem, uwzględ­nio­ne 2 argu­men­ty; uwzględ­nio­ne 4 ele­men­ty doty­czą­ce for­my: kto ogła­sza? ORAZ/ALBO komu ogła­sza? ORAZ/ALBO co ogła­sza? ORAZ/ALBO kie­dy się odby­wa? ORAZ/ALBO gdzie się odbywa? 

Kate­go­rie „Treść i for­ma” oraz „Popraw­ność języ­ko­wa” oce­nia­my rozłącznie. 

0 pkt treść nie­zgod­na z pole­ce­niem ALBO treść zgod­na z pole­ce­niem, ale uwzględ­nio­ne tyl­ko 3 ele­men­ty doty­czą­ce for­my: kto ogła­sza? ORAZ/ALBO komu ogła­sza? ORAZ/ALBO co ogła­sza? ORAZ/ALBO kie­dy się odby­wa? ORAZ/ALBO gdzie się odbywa? 

0 pkt – łącz­nie czte­ry lub wię­cej błę­dów (języ­ko­wych, orto­gra­ficz­nych, interpunkcyjnych). 

Przy­kła­do­wa odpo­wiedź oce­nio­na na 3 punkty 

Uwa­ga uczniowie! 

W naszej szko­le odbę­dzie się spo­tka­nie ze zna­nym bari­stą. Spo­tka­nie zapla­no­wa­no 20 mar­ca 2021 r. w godzi­nach 14.00 – 16.00. Spo­ty­ka­my się w biblio­te­ce szkol­nej na par­te­rze naszej szko­ły. Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na dowie­dzieć się, na czym pole­ga pra­ca bari­sty i jakie umie­jęt­no­ści są waż­ne w tym zawo­dzie. Dla chęt­nych prze­wi­dzia­no warsz­ta­ty doty­czą­ce tech­nik zdo­bie­nia kawy. 

Samo­rząd szkolny


0 pkt – za wię­cej błę­dów, niż wpi­sa­nych  w kate­go­rii za 1pkt Kate­go­rie „Treść i for­ma” oraz „Popraw­ność języ­ko­wa” oce­nia­my oddzielnie. 

Jeże­li chcesz coś ogło­sić, musisz się zasta­no­wić, jak spra­wić, by twój tekst został zauwa­żo­ny i by napraw­dę ktoś chciał na nie­go zare­ago­wać. Wyróż­nij się kreatywnością!

Popraw­ne ogło­sze­nie musi zawie­rać wszyst­kie infor­ma­cje, któ­re chcesz komuś prze­ka­zać, zachę­cić go do reak­cji lub przyj­ścia. Powin­no zawie­rać tytuł, infor­ma­cje o tym, komu i co ogła­szasz, a jeśli jest to infor­ma­cja o wyda­rze­niu, to kie­dy ono się odbę­dzie: tu waż­na jest zarów­no data, godzi­na, jak i miej­sce. Pamię­taj o poda­niu kon­kret­ne­go budyn­ku, np. „Spo­tka­nie odbę­dzie się w Domu Kul­tu­ry przy uli­cy Kowal­czy­ka 6”. 

Mile widzia­ne akapity!

Sta­raj się nie uży­wać zwro­tów: zapra­sza­my, zachę­ca­my, będzie nam bar­dzo miło — zare­zer­wuj je dla zapro­szeń w emo­cjo­nal­nym tonie. 

War­to powie­dzieć ewen­tu­al­nym zain­te­re­so­wa­nym, z jakiej oka­zji dzie­je się wyda­rze­nie, na któ­rą zapra­szasz. Ogło­sze­nia pisa­ne na potrze­by egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty muszą tak­że zawie­rać dwa argu­men­ty — i tutaj posta­raj się o nie­ba­nal­ną treść i nie pisz, że gdy ktoś przyj­dzie, to dosta­nie poczę­stu­nek oraz zwol­nie­nie z lek­cji — wierz mi, tak piszą wszy­scy. W tek­ście war­to zawrzeć tak­że dodat­ko­we infor­ma­cje, np. cze­go się ocze­ku­je od przy­by­łych, jakiej reak­cji ocze­ku­jesz. Nie zapo­mnij o pod­pi­sie! Na potrze­by egza­mi­nu wystar­czą trzy ostat­nie lite­ry alfa­be­tu: XYZ, ale nie sta­wiaj po nim zna­ków interpunkcyjnych.

Przy­kła­do­we argumenty:

 • poczę­stu­nek po wydarzeniu
 • moż­li­wość roz­mo­wy z gościem
 • loteria
 • zbiór­ka pie­nię­dzy na…
 • upominki
 • moż­li­wość kupie­nia książki
 • moż­li­wość zro­bie­nia sobie zdję­cia, zdo­by­cia autografu
 • dodat­ko­wa oce­na z zajęć, z zachowania
 • zwol­nie­nie z zajęć mate­ma­ty­ki (to żart, ale napraw­dę kie­dyś ktoś tak napi­sał i aku­rat tę pra­cę zapamiętałam)
 • moż­li­wość spróbowania/wykonania cze­goś pod okiem specjalisty/ki
 • powtó­rze­nie do egzaminu
 • moż­li­wość pozna­nia nowych osób
 • szan­sa na świet­ne spę­dze­nie wol­ne­go czasu

PLAN OGŁOSZEŃ:

 • Tytuł
 • kogo?
 • na co?
 • kie­dy i gdzie?
 • dla­cze­go? dwa argu­men­ty zachę­ca­ją­ce do wzię­cia udziału
 • dodat­ko­we infor­ma­cje np. o tym, że trze­ba coś zapła­cić, albo spe­cjal­nie się ubrać
 • kto informuje?
 • podpis

Zada­nie:
Zre­da­guj ogło­sze­nie do gazet­ki szkol­nej, w któ­rym zachę­cisz uczniów two­jej szko­ły do obej­rze­nia spek­ta­klu „Bal­la­dy­na” w wyko­na­niu Szkol­ne­go Koła Teatral­ne­go. Użyj dwóch argumentów.

Plan:
kogo? – uczniów i ich rodzi­ców
kie­dy? – na roz­po­czę­cie waka­cji 23.06.2020, 20:00
na co? – spek­takl SKT “Bal­la­dy­na”
gdzie? – sala gim­na­stycz­na SP nr 2 im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Zie­lon­ce
cena? – wstęp bez­płat­ny, ale przy wej­ściu na salę będą sta­ły pusz­ki ze zbiór­ką środ­ków na kar­mę dla zwie­rząt w Schro­ni­sku w Kora­bie­wi­cach
zachę­ta: 2 argu­men­ty
nasza inter­pre­ta­cja „Bal­la­dy­ny” Juliu­sza Sło­wac­kie­go uwy­pu­kli gro­te­sko­wość roman­tycz­ne­go dra­ma­tu
przez uwspół­cze­śnio­ną sce­no­gra­fię oraz kostiu­my akto­rów dra­mat będzie łatwiej­szy w odbio­rze dla mło­de­go widza, a zna­jo­mość tej tra­ge­dii jest nie­zbęd­ną do zda­nia egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty
kim jesteś? – prze­wod­ni­czą­ca SKT „Mali­ny”

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


Kocha­ni Ucznio­wie i Rodzice! 

Świę­tuj­my razem roz­po­czę­cie waka­cji! Już 23 czerw­ca br. o godz. 20:00 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Zie­lon­ce; na sali gim­na­stycz­nej, odbę­dzie się spek­takl Szkol­ne­go Koła Teatral­ne­go „Mali­ny”, akto­ry ode­gra sztu­kę Juliu­sza Sło­wac­kie­go pt.: „Bal­la­dy­na”. 

Nasza inter­pre­ta­cja „Bal­la­dy­ny” uwy­pu­kli gro­te­sko­wość tej roman­tycz­nej sztu­ki. Przez uwspół­cze­śnio­ną sce­no­gra­fię oraz kostiu­my akto­rów dra­mat będzie łatwiej­szy w odbio­rze dla mło­de­go widza, a zna­jo­mość tej tra­ge­dii jest prze­cież nie­zbęd­na do zda­nia egza­mi­nu ósmoklasisty.

Wstęp – bez­płat­ny, ale przy wej­ściu na salę będą sta­ły pusz­ki ze zbiór­ką środ­ków na kar­mę dla zwie­rząt w Schro­ni­sku w Korabiewicach. 

Do zoba­cze­nia na malinobraniu!


Prze­wod­ni­czą­ca Szkol­ne­go Koła Teatral­ne­go  “Mali­ny”

XYZOGŁOSZENIE

Sza­now­ni artyści!

W dniu 13 maja 2022 r. o godz. 19:00 w Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej w War­sza­wie będzie moż­na prze­żyć nie­za­po­mnia­ną przy­go­dę pod­czas ple­ne­ru malar­skie­go. Na uczest­ni­ków będą cze­kać roz­ło­żo­ne na świe­żym powie­trzu sta­no­wi­ska z przy­go­to­wa­ny­mi far­by, pędz­la­mi oraz płót­na­mi w róż­nym for­ma­cie. Każ­dy będzie mógł poka­zać swo­ją kre­atyw­ność. Pra­ce będą pod­da­ne oce­nie eks­per­tów, a dla zwy­cięz­cy będzie przy­zna­na nie­sa­mo­wi­ta nagro­da w posta­ci tygo­dnio­we­go wyjaz­du do lon­dyń­skich muze­ów! Wie­czór umi­li kon­cert zespo­łu „Mala­rze”.

Nie może Was zabraknąć!

Dyrek­tor­ka Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej w Warszawie

XYZ


Zada­nia egzaminacyjne:

 • Koło Polo­ni­stycz­ne dzia­ła­ją­ce w two­jej szko­le przy­go­to­wu­je wyciecz­kę do Muzeum „Pana Tade­usza” we Wro­cła­wiu. Napisz ogło­sze­nie o tym wyjeź­dzie. Użyj dwóch argu­men­tów, któ­ry­mi prze­ko­nasz kole­gów i kole­żan­ki, że war­to poje­chać na tę wycieczkę. 
 • Napisz ogło­sze­nie o orga­ni­zo­wa­nym przez two­ją kla­sę tur­nie­ju wie­dzy o życiu i twór­czo­ści Jana Kocha­now­skie­go. Zachęć kole­żan­ki i kole­gów z innych klas do udzia­łu w tym kon­kur­sie. Użyj dwóch argumentów. 
 • Samo­rząd Uczniow­ski, któ­ry dzia­ła w two­jej szko­le, orga­ni­zu­je spo­tka­nie lokal­ne­go Klu­bu Senio­ra na temat „Mło­dość daw­niej — mło­dość dzi­siaj”. W imie­niu orga­ni­za­to­rów napisz ogło­sze­nie infor­mu­ją­ce o tym wyda­rze­niu. Użyj dwóch argu­men­tów, któ­ry­mi zachę­cisz swo­ich rówie­śni­ków do udzia­łu w spotkaniu. 
 • W związ­ku przy­go­to­wa­nym pro­jek­tem o życiu lud­no­ści cywil­nej miesz­kań­ców War­sza­wy w cza­sie II woj­ny świa­to­wej poszu­ku­jesz pamią­tek z tam­tych cza­sów. Zre­da­guj ogło­sze­nie, jakie w związ­ku z tym możesz zamie­ścić w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Zwróć się w nim do przed­sta­wi­cie­li poko­le­nia, któ­re przy­szło na świat tuż po woj­nie i prze­cho­wu­je pamiąt­ki po swo­ich rodzicach. 
 • Szkol­ne Kół­ko Lite­rac­kie orga­ni­zu­je kon­kurs czy­tel­ni­czy pod hasłem: W świe­cie boha­te­rów „Quo vadis”. Napisz ogło­sze­nie o mają­cym się odbyć kon­kur­sie i dwo­ma argu­men­ta­mi zachęć kole­żan­ki i kole­gów do wzię­cia w nim udziału.