Jeże­li chcesz coś ogło­sić, musisz się zasta­no­wić, jak spra­wić, by twój tekst został zauwa­żo­ny i by napraw­dę ktoś chciał na nie­go zare­ago­wać. Wyróż­nij się kreatywnością!


Popraw­ne ogło­sze­nie musi zawie­rać wszyst­kie infor­ma­cje, któ­re chcesz komuś prze­ka­zać, zachę­cić go do reak­cji lub przyj­ścia. Powin­no zawie­rać tytuł, infor­ma­cje o tym, komu i co ogła­szasz, a jeśli jest to infor­ma­cja o wyda­rze­niu, to kie­dy ono się odbę­dzie: tu waż­na jest zarów­no data, godzi­na, jak i miej­sce. Pamię­taj o poda­niu kon­kret­ne­go budyn­ku, np. „Spo­tka­nie odbę­dzie się w Domu Kul­tu­ry przy uli­cy Kowal­czy­ka 6”. 


War­to powie­dzieć ewen­tu­al­nym zain­te­re­so­wa­nym z jakiej oka­zji dzie­je się wyda­rze­nie, na któ­rą zapra­szasz. Ogło­sze­nia pisa­ne na potrze­by egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty muszą tak­że zawie­rać dwa argu­men­ty — i tutaj posta­raj się o nie­ba­nal­ną treść i nie pisz, że gdy ktoś przyj­dzie, to dosta­nie poczę­stu­nek oraz zwol­nie­nie z lek­cji — wierz mi, tak piszą wszy­scy. W tek­ście war­to zawrzeć tak­że dodat­ko­we infor­ma­cje, np. cze­go się ocze­ku­je od przy­by­łych, jakiej reak­cji ocze­ku­jesz. Nie zapo­mnij o pod­pi­sie! Na potrze­by egza­mi­nu wystar­czą trzy ostat­nie lite­ry alfa­be­tu: XYZ 1. Tytuł

 2. do kogo?

 3. dla­cze­go?

 4. kie­dy i gdzie?

 5. dla­cze­go? dwa argu­men­ty zachę­ca­ją­ce do wzię­cia udziału

 6. dodat­ko­we infor­ma­cje np. o tym, że trze­ba coś zapła­cić, albo spe­cjal­nie się ubrać

 7. kto zapra­sza? 

 8. pod­pis


Zada­nie: 

Zre­da­guj ogło­sze­nie do gazet­ki szkol­nej, w któ­rym zachę­cisz uczniów two­jej szko­ły do obej­rze­nia spek­ta­klu „Bal­la­dy­na” w wyko­na­niu Szkol­ne­go Koła Teatral­ne­go. Użyj dwóch argumentów.


Plan:

 • kie­dy? – na roz­po­czę­cie waka­cji 23.06.2020

 • na co? – spek­takl SKT “Bal­la­dy­na”

 • gdzie? – sala gim­na­stycz­na SP2 im. Miko­ła­ja Kopernika

 • cena? – wstęp bez­płat­ny, ale przy wej­ściu na salę będą sta­ły pusz­ki ze zbiór­ką środ­ków na kar­mę dla zwie­rząt w Schro­ni­sku w Korabiewicach 

 • zachę­ta: 2 argumenty

  • nasza inter­pre­ta­cja „Bal­la­dy­ny” Juliu­sza Sło­wac­kie­go uwy­pu­kli gro­te­sko­wość roman­tycz­ne­go dramatu

  • przez uwspół­cze­śnio­ną sce­no­gra­fię oraz kostiu­my akto­rów dra­mat będzie łatwiej­szy w odbio­rze dla mło­de­go widza, a zna­jo­mość tej tra­ge­dii jest nie­zbęd­ną do zda­nia egza­mi­nu ósmoklasisty

 • kogo? – uczniów i ich rodziców

 • kim jesteś? – prze­wod­ni­czą­ca SKT „Mali­ny”

OGŁOSZENIE


Kocha­ni ucznio­wie i rodzice! 

Świę­tuj­my razem roz­po­czę­cie waka­cji! Już 23.06. br. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Zie­lon­ce; na sali gim­na­stycz­nej, odbę­dzie się spek­takl Szkol­ne­go Koła Teatral­ne­go „Mali­ny”, akto­rzy ode­gra­ją sztu­kę Juliu­sza Sło­wac­kie­go pt. „Bal­la­dy­na”. 

Nasza inter­pre­ta­cja „Bal­la­dy­ny” uwy­pu­kli gro­te­sko­wość tego roman­tycz­ne­go dra­ma­tu. Przez uwspół­cze­śnio­ną sce­no­gra­fię oraz kostiu­my akto­rów dra­mat będzie łatwiej­szy w odbio­rze dla mło­de­go widza, a zna­jo­mość tej tra­ge­dii jest prze­cież nie­zbęd­na do zda­nia egza­mi­nu ósmoklasisty (!).

Wstęp — bez­płat­ny, ale przy wej­ściu na salę będą sta­ły pusz­ki ze zbiór­ką środ­ków na kar­mę dla zwie­rząt w Schro­ni­sku w Korabiewicach. 

Do zoba­cze­nia na malinobraniu!


Prze­wod­ni­czą­ca Szkol­ne­go Koła Teatral­ne­go  “Mali­ny”

Ada Grusz­czyń­ska