Dla­cze­go war­to dobrze napi­sać zapro­sze­nie na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty? Bo daje aż trzy punk­ty! Aby tyle zdo­być, musiałb_ś zro­bić bez­błęd­nie trzy zada­nia językowe! Punk­ta­cja pod­czas egzaminu:

TREŚĆFORMA

POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA

UWAGI

2 pkt treść zgod­na z pole­ce­niem, uwzględ­nio­ne 2 argu­men­ty; uwzględ­nio­nych 5 ele­men­tów doty­czą­cych for­my: kto zapra­sza? kogo zapra­sza? na co zapra­sza? kie­dy się odby­wa? gdzie się odbywa? 


1 pkt – łącz­nie nie wię­cej niż trzy błę­dy (języ­ko­we, orto­gra­ficz­ne, interpunkcyjne). 

Jeże­li uczeń uwzględ­nia 5 ele­men­tów zapro­sze­nia, a poda­je tyl­ko jeden argu­ment, w kry­te­rium „Treść i for­ma” otrzy­mu­je 1 punkt. 

1 pkt treść zgod­na z pole­ce­niem, uwzględ­nio­ne 2 argu­men­ty; uwzględ­nio­ne 4 ele­men­ty doty­czą­ce for­my: kto zapra­sza? ORAZ/ALBO kogo zapra­sza? ORAZ/ALBO na co zapra­sza? ORAZ/ALBO kie­dy się odby­wa? ORAZ/ALBO gdzie się odbywa? 

Kate­go­rie „Treść i for­ma” oraz „Popraw­ność języ­ko­wa” oce­nia­my rozłącznie. 

0 pkt treść nie­zgod­na z pole­ce­niem ALBO treść zgod­na z pole­ce­niem, ale uwzględ­nio­ne tyl­ko 3 ele­men­ty doty­czą­ce for­my: kto zapra­sza? ORAZ/ALBO kogo zapra­sza? ORAZ/ALBO na co zapra­sza? ORAZ/ALBO kie­dy się odby­wa? ORAZ/ALBO gdzie się odbywa? 

0 pkt – łącz­nie czte­ry lub wię­cej błę­dów (języ­ko­wych, orto­gra­ficz­nych, interpunkcyjnych). 


Jeże­li chcesz kogoś zapro­sić, musisz się zasta­no­wić, czy pode­sła­nie wyda­rze­nia na Face­bo­oku będzie wystar­cza­ją­ce, by ktoś chciał przyjść. Z regu­ły ludzie lubią, gdy nie trak­tu­je się ich jak ryb w oce­nie — chcą się czuć wyjąt­ko­wi, a jeże­li zale­ży ci na dobrych rela­cjach i by ktoś przy­szedł, napisz mu pry­wat­ne zaproszenie. 

Popraw­ne zapro­sze­nie musi zawie­rać wszyst­kie infor­ma­cje, któ­re chciał­by poznać gość. Powin­no zawie­rać tytuł, infor­ma­cje o tym, kogo się zapra­sza i na co, a tak­że kie­dy: tu waż­na jest zarów­no data, godzi­na, jak i miej­sce. Pamię­taj o poda­niu kon­kret­ne­go budyn­ku, np. „Spo­tka­nie odbę­dzie się w Domu Kul­tu­ry przy uli­cy Kowal­czy­ka 6”. 

War­to powie­dzieć gościom z jakiej oka­zji chce­my się z nimi spo­tkać. Zapro­sze­nia pisa­ne na potrze­by egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty muszą tak­że zawie­rać dwa argu­men­ty — i tutaj posta­raj się o nie­ba­nal­ną treść i nie pisz, że gdy gość przyj­dzie, to dosta­nie poczę­stu­nek oraz zwol­nie­nie z lek­cji — wierz mi, tak piszą wszy­scy. W tek­ście war­to zawrzeć tak­że dodat­ko­we infor­ma­cje np. czy jest wyma­ga­ny kon­kret­ny strój lub, czy wyda­rze­nie jest płat­ne? Nie zapo­mnij o pod­pi­sie! Na potrze­by egza­mi­nu wystar­czą trzy ostat­nie lite­ry alfa­be­tu: XYZ

Zapro­sze­nie jest bar­dziej oso­bi­ste niż ogło­sze­nie (może zawie­rać emo­cjo­nal­ne ele­men­ty: Będzie nam bar­dzo miło, Nie może­my się docze­kać, To będzie nie­za­po­mnia­ny wieczór…)

 • Uni­ka­my takich słów jak: super, fajnie
 • Nagłó­wek: Spo­tka­nie szkolne/ Zaproszenie
 • Zwro­ty grzecz­no­ścio­we: Mam zaszczyt zapro­sić / Miło mi, że mogę Cię zapro­sić / Będzie­my zaszczy­ce­ni pań­stwa obec­no­ścią / Ser­decz­nie zapraszam
 • Pod­pis: XYZ — zapi­su­je­my go w pra­wym dol­nym rogu. 

PLAN ZAPROSZENIA:

 1. tytuł
 2. kogo i na co?
 3. kie­dy i gdzie?
 4. po co? z jakiej okazji?
 5. dla­cze­go? dwa argu­men­ty zachę­ca­ją­ce do uczestnictwa
 6. czy gość powi­nien o czymś wiedzieć?
 7. kto zaprasza?
 8. podpis

Nie zapo­mnij o for­mach grzecz­no­ścio­wych! Zapro­sze­nie ma cechy listu, więc o gościach pisz dużą literą.

UWAGA! Po poże­gna­niu i pod­pi­sie nie ma zna­ku interpunkcyjnego! 

Np. 

Pozdra­wiam serdecznie

XYZ

                                                              Niech żyje bal!
            Zapra­szam ser­decz­nie uczniów i uczen­ni­ce na bal z oka­zji zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go, któ­ry odbę­dzie się 30 czerw­ca 2021 r. o godz. 20.00 w naszej szko­le. Pod­czas uro­czy­sto­ści nie zabrak­nie wie­lu dodat­ko­wych atrak­cji: poka­zów magi­ków; lote­rii, w któ­rej moż­na wygrać tygo­dnio­we waka­cje, wybo­rów naj­lep­szej ini­cja­ty­wy spo­łecz­nej tego roku.
            Przy wej­ściu do szko­ły posta­wi­my pusz­ki — zebra­ne fun­du­sze zosta­ną prze­ka­za­ne do schro­ni­ska „PSY­tul”.
                                                               W imie­niu Samo­rzą­du Uczniow­skie­go
                                                                                                                                                     XYZ

                                                                ZAPROSZENIE

           Moi Dro­dzy!
           Chcia­ła­bym Was ser­decz­nie zapro­sić na roz­mo­wę z P. Macie­jem Nowa­kiem, któ­ry z zawo­du jest kosmo­nau­tą. Spo­tka­nie odbę­dzie się w księ­gar­ni „Kokos” przy uli­cy Koko­so­wej 33, 15.11 o godzi­nie 14.30. Szcze­gól­nie zachę­cam do uczest­nic­twa, ponie­waż pan Maciej odpo­wie na każ­de Wasze pyta­nie oraz po spo­tka­niu będzie­cie mieć szan­sę do zaku­pu jego autor­skiej książ­ki z auto­gra­fem.
            Pozdra­wiam
                                                                                                                                                Gosia

Chcie­li­by­śmy ser­decz­nie zapro­sić __________ (kogo?) ________ (na co?), któ­re odbę­dzie się/Wydarzenie odbę­dzie się _____________ (kie­dy?) _________ (gdzie?).

Przy­kła­do­we argumenty:

 • dar­mo­wy poczęstunek
 • moż­li­wość roz­mo­wy z gościem
 • powtó­rze­nie materiału/lektury do egzaminu
 • moż­li­wość kup­na książki
 • lote­ria z nagrodami
 • moż­li­wość zro­bie­nia sobie zdjęcia/zdobycia autografu
 • moż­li­wość spró­bo­wa­nia cze­goś samemu
 • dodat­ko­wa oce­na z przedmiotu// z zachowania
 • dochód z bile­tów prze­zna­czo­ny na…


Zada­nia egzaminacyjne:

W Two­jej szko­le orga­ni­zo­wa­ne jest spo­tka­nie z auto­rem ksią­żek o Hen­ry­ku Sien­kie­wi­czu. Zre­da­guj zapro­sze­nie, któ­re umie­ścisz na szkol­nej stro­nie inter­ne­to­wej. Zachęć w nim kole­żan­ki i kole­gów do udzia­łu w spo­tka­niu. Użyj dwóch argumentów.

Napisz zapro­sze­nie do kole­gów i kole­ża­nek na wykład o eko­lo­gii, któ­ry przy­go­to­wu­je Kół­ko Bio­lo­gicz­ne “Zie­mia” w ramach pro­jek­tu o kry­zy­sie kli­ma­tycz­nym i zapro­si­ła z tej oka­zji przed­sta­wi­cie­li Mło­dzie­żo­we­go Straj­ku Kli­ma­tycz­ne­go. Użyj dwóch argu­men­tów, któ­ry­mi prze­ko­nasz gości, by przy­szli na spotkanie.

Napisz zapro­sze­nie na szkol­ne przed­sta­wie­nie “Dzia­dów cz. II” Ada­ma Mic­kie­wi­cza i zachęć do udzia­łu w spek­ta­klu. Użyj dwóch argu­men­tów odwo­łu­ją­cych się do tre­ści lektury.

Zre­da­guj skie­ro­wa­ne do Two­ich rówie­śni­ków zapro­sze­nie na spo­tka­nie z podróż­ni­kiem połą­czo­ne z poka­zem zdjęć i dys­ku­sją. Spo­tka­nie odbę­dzie się w naj­bliż­szym cza­sie w insty­tu­cji kul­tu­ral­nej w naj­bliż­szej okolicy.

W two­jej szko­le są orga­ni­zo­wa­ne obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go przy­pa­da­ją­ce­go 11 lute­go. Głów­nym punk­tem pro­gra­mu ma być spo­tka­nie z Jerzym Stuh­rem, któ­ry opo­wie o swo­jej cho­ro­bie i będzie moty­wo­wał do wal­ki z prze­ciw­no­ścia­mi losu. Zre­da­guj w imie­niu Samo­rzą­du Szkol­ne­go zapro­sze­nie na stro­nę inter­ne­to­wą szko­ły. Poin­for­muj w nim o orga­ni­zo­wa­nym przez szko­łę świę­cie, a przede wszyst­kim o wizy­cie Jerze­go Stuh­ra. Zachęć uczniów do udzia­łu w spotkaniu.

Napisz zapro­sze­nie na orga­ni­zo­wa­ne przez Samo­rząd Uczniow­ski spo­tka­nie, któ­re­go hasło brzmi Nic o nas bez nas, czy­li wybie­ra­my prze­wod­ni­czą­ce­go samo­rzą­du. Sfor­mu­łuj dwa argu­men­ty, któ­ry­mi zachę­cisz kole­żan­ki i kole­gów do aktyw­ne­go udzia­łu w tym wydarzeniu.

Zapro­sze­nie od Oli R. na wzór: W Two­jej miej­sco­wo­ści orga­ni­zo­wa­ne jest spo­tka­nie ze zna­nym spor­tow­cem. Zre­da­guj zapro­sze­nie, w któ­rym zachę­cisz kole­żan­ki i kole­gów do udzia­łu w tym wyda­rze­niu. Użyj dwóch argumentów.

Uwa­ga: w oce­nie wypo­wie­dzi będzie bra­na pod uwa­gę popraw­ność języ­ko­wa, orto­gra­ficz­na i interpunkcyjna.


ZAPROSZENIE

Mam zaszczyt zapro­sić wszyst­kich chęt­nych uczniów na spo­tka­nie z Igą Świą­tek. Odbę­dzie się ono w następ­ną śro­dę (15.06.2022 r.) o godzi­nie dwu­na­stej w sali numer 15. Gość poroz­ma­wia na temat stre­su przed mecza­mi i jak sobie z nim radzić. Będzie­cie mogli obej­rzeć praw­dzi­wą rakie­tę do teni­sa ziem­ne­go, któ­rą teni­sist­ka wygra­ła Austra­lian Open, a tak­że kupić jej naj­now­szą książ­kę ze zniż­ką 20%. 

Ser­decz­nie zapraszam!

Prze­wod­ni­czą­ca samo­rzą­du szkolnego

XYZ


Spo­tka­nie z Woj­cie­chem Szczęsnym!


Zapra­szam wszyst­kich kole­gów i wszyst­kie kole­żan­ki na spo­tka­nie z Woj­cie­chem Szczę­snym. Odbę­dzie się ono z oka­zji wyj­ścia pol­skiej repre­zen­ta­cji z gru­py na tego­rocz­nych mistrzo­stwach świa­ta i będzie mia­ło miej­sce w śro­dę 13.12 o godzi­nie 15.30 na sta­dio­nie Polo­nii War­sza­wa. Każ­dy obec­ny dosta­nie auto­graf od bram­ka­rza repre­zen­ta­cji i odbę­dzie się spe­cjal­na lote­ria, w któ­rej będzie moż­na wygrać pił­kę z pod­pi­sa­mi wszyst­kich człon­ków klu­bu. Pro­si­my o zabra­nie stro­ju spor­to­we­go, ponie­waż odbę­dzie się spe­cjal­ny tre­ning pił­kar­ski z naszym nie­sa­mo­wi­tym bramkarzem.


Do zoba­cze­nia

XYZ