ZAPROSZENIE

  1. Tytuł
  2. Zapra­szasz: kogo i na co?
  3. Ustal datę, godzi­nę, miejsce
  4. Dla­cze­go? po co? z jakiej oka­zji? na co? – przyczyna
  5. Dwa argu­men­ty zachę­ca­ją­ce do uczestnictwa
  6. Dodat­ko­we infor­ma­cje np. o tym, że trze­ba coś zapła­cić, albo spe­cjal­nie się ubrać.
  7. Kto zapra­sza? i podpis

Niech żyje bal!

Zapra­szam ser­decz­nie uczniów na bal z oka­zji zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go, któ­ry odbę­dzie się 30 czerw­ca 2021 r. o godz. 20.00 w naszej szko­le. Pod­czas uro­czy­sto­ści odbę­dą się poka­zy magi­ków i będzie moż­na wziąć udział w lote­rii, w któ­rej moż­na wygrać wie­le war­to­ścio­wych nagród. Zebra­ne fun­du­sze zosta­ną prze­ka­za­ne do schro­ni­ska “Na Paluchu”. 

W imie­niu Samo­rzą­du Uczniowskiego, 

XYZ

UWAGA:

Pamię­taj o poda­niu kon­kret­ne­go budyn­ku, np. Spo­tka­nie odbę­dzie się w Domu Kul­tu­ry przy uli­cy Kowal­czy­ka 6. 

Np. 

Chcie­li­by­śmy zapro­sić [...] na nasz ślub. Odbę­dzie się on o godzi­nie 18.30 w Domu Wesel­nym przy uli­cy [...] w dniu [...] Byli­by­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni, gdy­byś się zjawił/a.                      

Wszyst­kie­go dobrego,

Maria i Piotr

SPOTKANIE Z KOSMONAUTĄ

Moi Dro­dzy!

Chcia­ła­bym Was ser­decz­nie zapro­sić na roz­mo­wę z P. Macie­jem Nowa­kiem, któ­ry z zawo­du jest kosmo­nau­tą. Spo­tka­nie odbę­dzie się w księ­gar­ni “Kokos” przy uli­cy Koko­so­wej 33, 15.11 o godzi­nie 14.30. Szcze­gól­nie zachę­cam do uczest­nic­twa, ponie­waż pan Maciej odpo­wie na każ­de Wasze pyta­nie oraz po spo­tka­niu będzie­cie mieć szan­sę do zaku­pu jego autor­skiej książ­ki z autografem.

Pozdra­wiam

Gosia

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)