porów­na­nie – X jak Y

porów­na­nie home­ryc­kie – w Panu Tade­uszu roz­bu­do­wa­ne porów­na­nie na min. 5 wer­sów i odno­si się do przy­ro­dy np. Achil­les pędził w stro­nę Hek­to­ra niczym orzeł polu­ją­cy na swo­ją ofiarę…..

epi­tet – coś okre­śla coś, przy­miot­nik; budu­ją nastrój np. ciem­ny las 

oksy­mo­ron – epi­tet sprzecz­ny np. sucha woda, czar­ny śnieg, 

ono­ma­to­pe­ja – wyra­zy dźwię­ko­na­śla­dow­cze np. kap-kap, miauuuu

apo­stro­fa – zwrot do adre­sa­ta np. Kobie­to! puchu mar­ny 

inwo­ka­cja – roz­bu­do­wa­na apo­stro­fa do Boga, Ojczy­zny lub muzy: Litwo! ojczy­zno moja, Ty jesteś jak zdro­wie, ile Cię trze­ba cenić, ten tyl­ko się dowie, kto Cię stra­cił...

per­so­ni­fi­ka­cja – uoso­bie­nie – nada­nie cech ludz­kich np. liście tań­czą­ce na wie­trze, kamie­nie mówić będą, myszy rozmawiały 

ani­mi­za­cja – oży­wie­nie – nada­nie rze­czom nie­oży­wio­nym cech życia np. liście lata­ły, chmu­ry pły­nę­ły, jesień szła 

kon­trast – prze­ci­wień­stwo np. mama to wycie­ra­nie szorst­kim języ­kiem, tata to zaba­wy plu­szo­wym misiem

powtó­rze­nie – po to, by zwró­cić uwa­gę na kon­kret­ne sło­wa, może mieć wpływ na inter­pre­ta­cję; albo refren; mogą to być ana­fo­ry (powtó­rze­nia na począt­ku wer­sów) albo epi­fo­ry (powtó­rze­nia na koń­cu wersów)

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)