Już 30 paź­dzier­ni­ka 2021 r. popro­wa­dzę webi­nar dla osób zda­ją­cych matu­rę w 2022 r.

Z pew­no­ścią już od dłu­gie­go cza­su sły­szysz, że matu­ra to egza­min, któ­re­go nie wol­no zlek­ce­wa­żyć. Od niej zale­ży cała Two­ja póź­niej­sza karie­ra. Ale czy wiesz, że matu­ra to jed­no­cze­śnie jeden z naj­bar­dziej sche­ma­tycz­nych egza­mi­nów, jaki powstał? Co roku poja­wia­ją się te same zada­nia, któ­re moż­na roz­wią­zać prak­tycz­nie bez zaglą­da­nia do arkusza.

Chcia­ła­bym podzie­lić się z Tobą wszyst­ki­mi tri­ka­mi, dzię­ki któ­rym osią­gniesz wyma­rzo­ny wynik na matu­rze. Wbrew pozo­rom suk­ces na egza­mi­nie nie wyma­ga wie­lu wyrze­czeń – wystar­czy zro­zu­mieć, co jest oce­nia­ne (i w jaki spo­sób), a następ­nie zacząć roz­wią­zy­wać arkusz tak, jak życzą sobie tego egzaminatorzy.

Pod­czas webi­na­ru opo­wiem o naj­waż­niej­szych ele­men­tach, któ­re war­to znać pod­czas przy­go­to­wań do matu­ry 2022 z języ­ka polskiego.

Nie mam zamia­ru opo­wia­dać o tym, że czy­ta­nie lek­tur z gwiazd­ką jest waż­ne – to już wiesz. Opo­wiem nato­miast o tym, jak kon­kret­nie zabrać się za roz­wią­zy­wa­nie zadań, aby mnie stra­cić punk­tów i co napi­sać w wypra­co­wa­niu, aby ocza­ro­wać egza­mi­na­to­rów (i zgar­nąć naj­wyż­szą ocenę).

Tematy, które poruszę, to między innymi:

 • wyka­za­nie róż­nic w wymo­gach egza­mi­na­cyj­nych w porów­na­niu z pod­sta­wą programową
 • omó­wie­nie nowych wymo­gów egzaminacyjnych
 • zagad­nie­nia języ­ko­we, któ­rych moż­na spo­dzie­wać się na maturze
 • omó­wie­nie spo­so­bów roz­wią­zy­wa­nia zadań
 • szcze­gó­ło­we omó­wie­nie autor­skie­go prze­pi­su na roz­praw­kę pro­ble­mo­wą (matu­ra podstawowa)
 • szcze­gó­ło­we omó­wie­nie autor­skie­go prze­pi­su na wypo­wiedź argu­men­ta­cyj­ną (matu­ra rozszerzona)
 • pod­po­wie­dzi, jak roz­pla­no­wać powtór­ki przed egzaminem
Dodatkowo każda osoba uczestnicząca w webinarze otrzyma ode mnie bazę link z autorskimi pomocami edukacyjnymi.

Dlaczego warto wziąć udział w webinarze przed maturą 2022?

 1. Dowiesz się wie­lu rze­czy, o któ­rych nie mówi się w szkole
 2. Zoba­czysz, jak roz­wią­zy­wać zada­nia, aby zgar­nąć kom­plet punktów
 3. Otrzy­masz dostęp do dodat­ko­wych pomo­cy edukacyjnych
 4. Uzy­skasz odpo­wiedź na każ­de pyta­nie, jakie tyl­ko przyj­dzie Ci do głowy
 5. Spę­dzisz miło czas – to nie będzie szkol­na poga­dan­ka rodem z godzi­ny wychowawczej 😉
Webi­nar odbę­dzie się w sobo­tę 30 paź­dzier­ni­ka 2021 r. o godz. 17:00. Aby wziąć w nim udział, wystar­czy zaku­pić bilet w moim skle­pie (klik­nij poniż­szy przy­cisk, aby przejść do sklepu)