W poprzed­niej edy­cji moja uczen­ni­ca zosta­ła lau­re­at­ką, więc mam jesz­cze więk­szą chęć do pracy! 

For­mu­larz: https://turniejreportau.cmail19.com/t/t‑l-ctilkut-ykjruujtku‑d/

Regu­la­min: https://turniejreportau.cmail19.com/t/t‑l-ctilkut-ykjruujtku‑i/

Reportaż to my!
Zapraszamy Państwa uczniów do udziału w XXI Ogólnopolskim Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół średnich. Na prace czekamy do 30 listopada!

Zaczynamy trzecią dekadę jedynego takiego konkursu w Polsce!

Repor­taż to my! 20 lat wyzwań. Set­ki prze­czy­ta­nych repor­ta­ży – mniej lub bar­dziej uda­nych. Dzie­siąt­ki nawią­za­nych kon­tak­tów z nauczy­cie­la­mi z całe­go świa­ta. Tym jest Tur­niej Repor­ta­żu, któ­re­go 21. edy­cję z dumą otwie­ra­my. Kolej­ny rok docie­ka­my i dopy­tu­je­my mło­de poko­le­nie, jakie tema­ty ich inte­re­su­ją i jak rozu­mie­ją ota­cza­ją­cą ich rzeczywistość.

Dro­gi Uczniu! Zasa­dy Tur­nie­ju są pro­ste. Znajdź temat. Przed­staw nam go w for­mie repor­ta­żu. Swo­ją pra­cę, wraz z for­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym, prze­ślij do 30 listo­pa­da br. O tym, jak pisać, dowiesz się z naszej stro­ny www​.Tur​niej​Re​por​ta​zu​.pl.

Dro­gi Nauczy­cie­lu! Nic tak nie roz­wi­ja wraż­li­wo­ści na ota­cza­ją­cy świat jak dzien­ni­kar­skie rze­mio­sło. Dopin­guj mło­dych repor­ta­ży­stów. Wskaż odpo­wied­nie lek­tu­ry. Popraw błę­dy sty­li­stycz­ne. Nie zapo­mi­naj, że nagro­dy w Tur­nie­ju zosta­ną przy­zna­ne tak­że Tobie!

Zwy­cię­skie repor­ta­że prze­ka­że­my do dru­ku w ogól­no­pol­skiej gaze­cie. Fina­li­ści wraz ze swo­imi nauczy­cie­la­mi spę­dzą dwa dni we Wro­cła­wiu. Wśród nagród znaj­dą się tak­że sprzęt elek­tro­nicz­ny i naj­cie­kaw­sze pozy­cje książ­ko­we ufun­do­wa­ne przez wydaw­nic­twa. Wszyst­ko pod patro­na­tem pre­zy­den­ta Wro­cła­wia, woje­wo­dy dol­no­ślą­skie­go, mar­szał­ka woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go oraz dol­no­ślą­skie­go kura­to­ra oświaty.

Orga­ni­za­to­rem Tur­nie­ju jest Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce nr X im. Ste­fa­nii Sem­po­łow­skiej we Wro­cła­wiu. Autor­ką i oso­bą odpo­wie­dzial­ną za orga­ni­za­cję jest Ewa Obara-Grączewska.