W sobo­tę wraz z oso­ba­mi uczniow­ski­mi, nauczy­ciel­ski­mi i akty­wi­stycz­ny­mi dzia­ła­łam w ramach przy Pałac Kul­tu­ry i Nauki. Fun­da­cja #SEXEDpl dołą­czy­ła do akcji Insi­de Out Pro­ject, któ­ra jest orga­ni­zo­wa­na na całym świe­cie. Pomysł: poka­za­nie w widocz­ny, miej­scu por­tre­tów osób, któ­re uwa­ża­ją, że potrze­ba rze­tel­nej edu­ka­cji sek­su­la­nej, czy­li nauki o toż­sa­mo­ści, cia­łach, gra­ni­cach, świa­do­mej zgo­dzie i bez­piecz­nym sek­sie. 1600 por­tre­tów, zakle­jo­ny plac przed PKiN oraz dach Sali Kon­gre­so­wej. Świet­na zaba­wa i wspar­cie sojusz­nic­twa. Czy prze­ko­na się tym kogoś, kto uwa­ża, że w szko­le nie powin­no się pro­wa­dzić edu­ka­cji sek­su­al­nej? Na pew­no nie. Jed­nak dla wie­lu ludzi w róż­nym wie­ku była to oka­zja do współ­pra­cy i spę­dze­nia razem sobo­ty, mam nadzie­ję, że zacznie­my wię­cej mówić o sek­su­al­no­ści i skoń­czy­my się jej „uczyć” z porno.

Ps Pole­cam serial „Sex Edu­ca­tion” na Net­flix.
#edu­ca­tion #pro­ject #net­flix #tra­ining #edu­ka­cja #edu­ka­cja­sek­su­al­na