Już 23 paź­dzier­ni­ka 2021 r. popro­wa­dzę webi­nar dla osób przy­go­to­wu­ją­cych się do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty 2022 r.

Dosko­na­le wiem, że przed tym pierw­szym waż­nym spraw­dzia­nem wie­dzy poja­wia się mnó­stwo pytań – a odpo­wie­dzi jest jak na lekar­stwo. Co roku przy­go­to­wu­ję kil­ka­na­ście osób do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty, dla­te­go wiem dosko­na­le, jak się uczyć, aby osią­gnąć sukces.

Pod­czas webi­na­ru opo­wiem o naj­waż­niej­szych ele­men­tach, któ­re war­to znać pod­czas przy­go­to­wań do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty 2022 z języ­ka polskiego.

Tematy, które poruszę, to między innymi:

 • wyka­za­nie róż­nic w wymo­gach egza­mi­na­cyj­nych w porów­na­niu z pod­sta­wą programową
 • omó­wie­nie nowych wymo­gów egzaminacyjnych
 • zagad­nie­nia języ­ko­we, któ­rych moż­na spo­dzie­wać się na egzaminie
 • omó­wie­nie spo­so­bów roz­wią­zy­wa­nia zadań
 • szcze­gó­ło­we omó­wie­nie autor­skie­go prze­pi­su na roz­praw­kę i opowiadanie
 • pod­po­wie­dzi, jak roz­pla­no­wać powtór­ki przed egzaminem
Dodatkowo każda osoba uczestnicząca w webinarze otrzyma ode mnie bazę link z autorskimi pomocami edukacyjnymi.

Dlaczego warto wziąć udział w webinarze przed egzaminem ósmoklasisty 2022 r.?

 1. Dowiesz się wie­lu rze­czy, o któ­rych nie mówi się w szkole
 2. Zoba­czysz, jak roz­wią­zy­wać zada­nia, aby zgar­nąć kom­plet punktów
 3. Otrzy­masz dostęp do dodat­ko­wych pomo­cy edukacyjnych
 4. Uzy­skasz odpo­wiedź na każ­de pyta­nie, jakie tyl­ko przyj­dzie Ci do głowy
 5. Spę­dzisz miło czas – to nie będzie szkol­na poga­dan­ka rodem z godzi­ny wychowawczej 😉
Webi­nar odbę­dzie się w sobo­tę 23 paź­dzier­ni­ka 2021 r. o godz. 17:00. Aby wziąć w nim udział, wystar­czy zaku­pić bilet w moim skle­pie (klik­nij poniż­szy przy­cisk, aby przejść do sklepu)