1. W pra­wym gór­nym rogu napisz: miej­sce, data np. Piotr­ków Try­bu­nal­ski, 01.11.2011 r.

2. Z lewej stro­ny od aka­pi­tu: zwrot grzecz­no­ścio­wy (apo­stro­fa) – pisa­na wiel­ką lite­rą, np. Kocha­na Babciu!

3. a) Następ­nie (jeże­li zwrot grzecz­no­ścio­wy zakoń­czy­łeś wykrzyk­ni­kiem) piszesz od nowe­go aka­pi­tu wiel­ką literą. 

b) Następ­nie (jeże­li zwrot grzecz­no­ścio­wy zakoń­czy­łeś prze­cin­kiem) piszesz od nowe­go aka­pi­tu małą literą. 

4. c) Opisz powód swo­je­go listu, skąd piszesz, czy myślisz czę­sto o odbior­cy, dla­cze­go wybrałeś/aś tę for­mę kontaktu. 

5. Zacznij snuć cha­rak­te­ry­sty­kę bohatera/ki i pamię­taj o odwo­ły­wa­niu się do odbior­cy listu. 

 

Przed­sta­wie­nie postaci

Jak się nazywa?

Skąd pocho­dzi?

Ile ma lat?

Gdzie miesz­ka?

Itd.


Wygląd posta­ci

Jaki ma wzrost?

Jaki ma kolor włosów?

W jaki spo­sób się porusza?

Itp.


Cechy cha­rak­te­ru. 

Jakie ma zalety?

Jakie ma wady?

Co wyróż­nia jej charakter?

Itp.


Spo­sób zachowania

W jaki spo­sób się zachowuje?

Czy ma jakieś sta­łe przy­zwy­cza­je­nia, powiedzonka?

W jaki spo­sób trak­tu­je innych ludzi?

Opi­nie innych na temat bohatera/bohaterki

Itp.


Zain­te­re­so­wa­nia i umiejętności

Czym się interesuje?

Jakie ma zdolności?

Na czym zna się dobrze?

Itp.


Poglą­dy i wartości

Jaki wyzna­je światopogląd?

Jakie ma życio­we cele?

Co pra­gnie osiągnąć?

Itp.


Oce­na postaci

W jaki spo­sób autorka/autor cha­rak­te­ry­sty­ki postrze­ga pre­zen­to­wa­ną postać?

Za co podzi­wia się cha­rak­te­ry­zo­wa­ną postać?

Co iry­tu­je autorkę/autora cha­rak­te­ry­sty­ki w pre­zen­to­wa­nej postaci?

Itp.


 
6. Pamię­taj o zwro­tach grzecz­no­ścio­wych, pyta­niach do adre­sa­ta listu, zaim­kach pisa­nych wiel­ką literą. 

7. W zakoń­cze­niu od nowe­go aka­pi­tu pod­su­muj wnio­ski, napisz coś miłe­go odbior­cy, daj znać, że o nim myślisz i cze­kasz na odpo­wiedź lub spotkanie. 

8. Pod­pisz się:

Z wyra­za­mi szacunku

XYZ


War­sza­wa, 28.01. 2021.r


Hej Kubo!

Piszę do Cie­bie, ponie­waż ostat­nio tro­chę myśla­łem o naszej ostat­niej roz­mo­wie na temat dobrej książ­ki, któ­rej szu­kasz. Chciał­bym zapro­po­no­wać Ci powieść pt. “Księ­ga dżun­gli”, dla­te­go że jej głów­nym boha­te­rem jest indyj­skie dziec­ko Mow­gli, któ­re­go postać bar­dzo polu­bi­łem. Jest to chło­piec w moim wie­ku, któ­ry jako nie­mow­lę tra­fił do dżun­gli, gdzie ple­mię wil­ków Taba­qui, ura­to­wa­ło go przed pożar­ciem przez złe­go tygry­sa She­re Kha­na. Tak wła­śnie Mow­gli stał się człon­kiem dżun­gli. Dora­stał bar­dzo szyb­ko pod wodzą dwóch nauczy­cie­li i opie­ku­nów: misia Baloo oraz czar­nej pan­te­ry Baghe­ery. Głów­ny boha­ter miał wło­sy kolo­ru czar­ne­go oraz ciem­ną, opa­lo­ną przez słoń­ce skó­rę. Po dżun­gli poru­szał się bar­dzo ener­gicz­nie i szyb­ko. Kie­dy dorósł, wspi­nał się i ska­kał po drze­wach niczym mał­py. Mow­gli nie ubie­rał się, bo cho­dził nago. Był bar­dzo szczu­płym i umię­śnio­nym dziec­kiem a jego syl­wet­kę mogę porów­nać nawet do postu­ry Heraklesa. 

Teraz opo­wiem Ci o jego cechach cha­rak­te­ru. Jak z począt­ku tek­stu możesz się domy­ślić, że był bar­dzo odważ­ny. Mimo stra­chu i lek­kiej nie­pew­no­ści posta­no­wił sta­nąć do wal­ki prze­ciw­ko wodzo­wi dżun­gli She­re Kha­no­wi. Nasz boha­ter był tak­że bar­dzo mądry. Kie­dy miś Baloo uczył go mowy dżun­gli oraz całe­go kodek­su — Mow­gli bar­dzo gład­ko i szyb­ko przy­swa­jał pozy­ska­ną wie­dzę. Lek­tu­ra ta poka­zu­je, że jest on tak­że wraż­li­wym chłop­cem. Kie­dy wszyst­kie naj­waż­niej­sze oso­by w dżun­gli spo­tka­ły się na ska­le nara­dy, She­re Khan chciał tego, by Mow­gli został wygna­ny dla­te­go, że jest czło­wie­kiem. Nasz boha­ter wieść tą bar­dzo moc­no przeżył. 

Kubo, przed­sta­wi­łem Ci wszyst­kie naj­waż­niej­sze argu­men­ty, któ­re mam nadzie­ję, że prze­ko­na­ły Cię do kup­na tej książ­ki. Mnie się ta powieść bar­dzo spodo­ba­ła, a wiem, że mamy bar­dzo podob­ny gust i wie­rzę, że Cie­bie też ona ocza­ru­je. Nie mogę docze­kać się Two­jej opi­nii. Odpisz jak najszybciej!


Ści­skam MIKI